Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 西字典

西字典 | 音乐

Search dictionary :-

汉语拼音西班牙语
音乐yīnyuèf música
乐谱yuè pǔf partitura
歌手gēshǒum/f cantante
组分zǔfenm grupo
乐队yuèduìf banda
布鲁斯音乐bùlǔsī yīnyuèm blues
古典音乐gǔdiǎn yīnyuèf música clásica
乡村和西部音乐xiāng cūn hé xī bù yīn yuèm country
重金属摇滚乐zhòng jīn shǔ yáo gǔn yuèm heavy
爵士乐juéshìyuèm jazz
流行音乐liúxíng yīnyuèf música pop
说唱音乐shuō chàng yīn yuèm rap
摇滚乐yáogǔnyuèm rock
摇滚乐yáogǔnyuèm rocanrol, m rock and roll
节奏布鲁斯音乐jiē zòu bù lǔ sī yīn yuèm R&B
节奏布鲁斯音乐jiē zòu bù lǔ sī yīn yuèm rhythm and blues
灵乐língyuèm soul

乐器yuèqìm instrumento
管乐器guǎn yuèqìm instrumento de viento
音乐家yīnyuèjiām músico, f música
班卓琴bānzhuóqínm banjo
长笛chángdíf flauta
长号chánghàom trombón
大号dàhàof tuba
大提琴dàtíqínm violoncelo
单簧管dānhuángguǎnm clarinete
低音管dīyīnguǎnm fagot
低音吉他dīyīnjítām bajo
短笛duǎndím píccolo
短号duǎnhàom cornetin
风笛fēngdíf gaita
法国号fǎguó hàom corno francés
钢琴gāngqínm piano
f bateria
hàof trompa
号角hàojiǎom clarin
吉他jítāf guitarra
键盘jiànpánm sintetizador
口琴kǒuqínf armónica
铃鼓línggǔf pandereta
喇叭lǎbaf trompeta
曼陀林màntuólínf mandolina
木琴mùqínm xilófono
萨克斯管sākèsīguǎnm saxófon
三角铁sān jiǎo tiěm triángulo
竖琴shùqínf arpa
双簧管shuānghuángguǎnm oboe
小提琴xiǎo tíqínm violin
英国号yīngguó hàom corno inglés
直笛zhídíf flauta dulce
中提琴zhōng tíqínf viola

唱歌chàng gēm canto
歌手gē shǒum/f cantante
女低音歌手nǚ dī yīn gē shǒuf contralto
男低音nán dī yīnm bajo
男中音歌手nán zhōng yīn gē shǒum báritono
男高音歌唱家nán gāo yīn gē chàng jiām tenor
次女高音cì nǚ gāo yīnm mezzosoprano
女高音歌手nǚ gāo yīn gē shǒum soprano

乐谱lè pǔ pǔf notacion
音符yīn fúf nota
高半度音的gāo bàn dù yīn dem sostenido
(指音调) 降半音的(zhǐ yīn diào) jiàng bàn yīn dem bemol
附点音符; 四分音符fù diǎn yīn fú; sì fèn yīn fúm puntillo
谱号pǔ hàof clave
高音谱号gāo yīn pǔ hàof clave de sol
低音谱号dī yīn pǔ hàof clave de fa
中音谱号zhōng yīn pǔ hàof clave de do
次中音谱号cì zhōng yīn pǔ hàof clave de do en cuarta
休止符xiū zhǐ fúm silencio
二全音符, 短弱音符èr quán yīn fú, duǎn ruò yīn fúf cuadrada
全音符quán yīn fúf redonda
二分音符èr fēn yīn fúf blanca
四分音符sì fēn yīn fúf negra
八分音符bā fēn yīn fúf corchea
十六分音符 shí liù fēn yīn fúf semicorchea
三十二分音符sān shí èr fēn yīn fúf fusa
六十四分音符liù shí sì fēn yīn fúf semifusa
一百二十八分音符yī bǎi èr shí bā fēn yīn fúf garrapatea
Now take the 音乐 test in Spanish

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

号码
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles