Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 西字典

西字典 | 说明

Search dictionary :-

汉语拼音西班牙语
说明shuōmíngfpl indicaciones
方向fāngxiàngf dirección
这里zhèlǐaquí
往哪里wǎng nàlǐahi
在那边zài nà biānalli
běim norte
nánm sur
dōngm este
西m oeste
东北dōngběim norte este
西北xīběim norte oeste
东南dōngnánm sur este
西南xīnánm sur oeste
左边zuǒbiānf ezquierda
公正gōngzhèngf dereche
上面shàngmiànencima de
下面xiàmiàndebajo de
向上的xiàngshàngdehacia arriba
向下的xiàng xià dehacio abajo
正面zhèngmiànf delante
后面hòumiàndetrás
对面duìmiànenfrente
里面lǐmiàndentro
外面wàimiànfuera
jìncerca
yuǎnlejos
面积miànjìf área
邻近línjìninmediaciones
附近fùjìnalrededor de
Now take the 说明 test in Spanish

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

号码
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles