jonsay.co.uk
Language Dictionaries
葡萄牙字典

葡萄牙字典 | 形状

Chinese

Image banner for the shapes category
汉语拼音葡萄牙语
形状xíngzhuàngf forma
八边形bābiānxíngm octógono
波浪形bōlàngxíngf onda
长方形chángfāngxíngm retângulo
管状guān zhàngm tubo
m arco
角锥体jiǎozhuītǐf pirâmide
立方体lìfāngtǐm cubo
菱形língxíngm losango
六边形liùbiānxíngm hexágono
螺旋形luóxuánxíngf espiral
卵形luǎnxíngm oval
píngplano
平面píngmiànm plano
七边形qībiānxíngm heptágono
曲线qǔxiànf curva
球体qiútǐf esfera
三角形sānjiǎoxíngm triângulo
五边形wǔbiānxíngm pentágono
线xiànf linha
圆顶状yuán dǐng xíngf abóbada
yuánm círculo
圆柱体yuánzhùtǐm cilindro
圆锥体yuánzhuītǐm cone
正方形zhèngfāngxíngf ciaxa
正方形zhèngfāngxíngm quadrado
汉语拼音葡萄牙语
View the 形状 flashcards page


Now take the 形状 test in Portuguese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles