Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 葡萄牙字典

葡萄牙字典 | 形状

Search dictionary :-

汉语拼音葡萄牙语
形状xíngzhuàngf forma
八边形bābiānxíngm octógono
波浪形bōlàngxíngf onda
长方形chángfāngxíngm retângulo
管状guān zhàngm tubo
m arco
角锥体jiǎozhuītǐf pirâmide
立方体lìfāngtǐm cubo
菱形língxíngm losango
六边形liùbiānxíngm hexágono
螺旋形luóxuánxíngf espiral
卵形luǎnxíngm oval
píngplano
平面píngmiànm plano
七边形qībiānxíngm heptágono
曲线qǔxiànf curva
球体qiútǐf esfera
三角形sānjiǎoxíngm triângulo
五边形wǔbiānxíngm pentágono
线xiànf linha
圆顶状yuán dǐng xíngf abóbada
yuánm círculo
圆柱体yuánzhùtǐm cilindro
圆锥体yuánzhuītǐm cone
正方形zhèngfāngxíngf ciaxa
正方形zhèngfāngxíngm quadrado
Now take the 形状 test in Portuguese

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
神话
宗教
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
形容词
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles