Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 波兰字典

波兰字典 | 自然界

Search dictionary :-

汉语拼音波兰语

自然界zìránjièf natura
赤道chìdàom równik
半球bànquíf półkula
纬度wěidùm szerokość geograficzna
经度jīngdùm długość geograficzna
北极běijím biegun północny
南极nánjím biegun południowy
北回归线běi huíguīxiànm Zwrotnik Raka
南回归线nán huíguīxiànm Zwrotnik Koziorożca

天气tiānqìf pogoda
气象学qìxiàngxuéf meteorologia
暴风雪bàofēngxuěm zamieć
暴风雨bàofēngyǔf nawałnica
bīngm lód
 • 冰雹
 • bīngbáof gradzina
  冰川, 冰河bīngchuān, bīnghém lodowiec
  冰柱bīngzhùm sopel
  彩虹cǎihōngf tęcza
  大风dàfēngf wichura
  大风dàfēngm szkwał
  大气, 空气dàqì, kōngqìf atmosfera
  fēngm wiatr
  风暴fēngbàof burza
  飓风jùfēngm huragan
  léim grzmot
  闪电shǎndiànf błyskawica
  台风táifēngm tajfun
 • 阳光
 • yángguāngnt słońce
  微风wēifēngm wiaterek
  f mgła
  旋风, 气旋xuànfēng, qìxuánm cyklon
  旋风xuànfēngf trąba powietrzna
  xuěm śnieg
  雪堆xuěduīf yaspa śnieżna
  yúnf chmura
  云雾yúnwùf mgła
  m deszcz
  雨夹雪yǔjiāxuěm śnieg z deszczem

  shuǐf woda
  冰川, 冰河bīngchuān, bīnghém lodowiec
  cháof fala
  hǎint morze
  海啸hǎixiàont tsunami
  海峡hǎixiám bełt
  f rzeka
  洪水hóngshuǐm powódż
  nt jezioro
  间歇泉jiàn xíe quánm gejzer
  làngf fala
  浪涛làngtāom puchnąć
  流, 水流liú, shuǐliúm prąd
  瀑布pùbùm wodospad
  quánnt źródło
  三角洲sānjiǎozhōuf delta rzeki
  小河, 溪xiǎohé, xīm potok
  小河xiǎohém strumień
  泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúf laguna
  旋涡xuánwōm wir
  洋, 海洋yáng, hǎiyángm ocean

  地球dìqiúf ziemia
  丛林, 密林cónglín, mìlínf dżungla
  大山洞dà shāndòngf pieczara
  大陆, 大洲dàlù, dàzhōum kontynent
  地沟dìgōum rów
  地下的dìxiàdem podziemny
  地震dìzhènnt trzęsienie ziemi
  腐蚀fǔshíf erozja
  海岸线hǎi`ànxiànnt wybrzeże
  海岛hǎidǎof wyspa
  海滩hǎitānf plaża
  火山huǒshānm wulkan
  火山口huǒshānkǒum krater
  降落, 平息jiàngluò, píngxīnt osiadanie
  巨砾jùlìm otoczak
  矿泉kuàngquánnt gorące źródło
  卵石, 小圆石luǎnshí, xiǎoyuánshím kamyk
  绿洲lùzhōuf oaza
  nt błoto
  泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎnggleba
  黏土, 泥土niántǔ, nítǔf glina
  平川píngchuānf równina
  喷出喷注的温泉pēnchū pēn zhù de wēnquánm gejzer
  森林sēnlínm las
  石灰岩shíhuīyánm wapień
  石头shítoum kamień
  树林shùlínm las
  shām piasek
  沙漠shāmòf pustynia
  山, 山岳shān, shānyuèf góra
  山崩, 地滑shānbēng, dìhuám osuwisko
  山洞shāndòngf jaskinia
  山顶shāndǐngm szczyt
  山峰shānfēngm szczyt
  沙岩shāyánm piaskowiec
  深谷shēngǔm wąwóz
  土地tǔdìm ląd
  小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlíngnt wzgórze
  溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔf dolina
  悬崖, 峭壁xuányá, qiàobìm klif
  yánf skała
  岩石, 大石yánshí, dàshíf skała
  震动zhèndòngm wstrząs
  钟乳石zhōng rǔ shíf sopleńca
  石笋shí sǔnm stalagmit
  地壳构造板块dì qiào gòu zào bǎn kuài f płyta
  Now take the 自然界 test in Polish

  种类

  野生动物
  自然界
  人体
  动物
  爬行动物
  哺乳动物

  昆虫
  植物

  植物
  水果

  草本植物

  一般生活
  亲属
  天月年
  饮料
  宗教
  时间

  时装
  织布
  衣服
  首饰


  建筑

  起居室
  厨房
  浴室
  卧室
  办公室

  科学
  天文学
  形状
  度量衡

  号码
  Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles