Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 挪威字典

挪威字典 | 度量衡

Search dictionary :-

汉语拼音挪威语

度量衡dùliànghéngvekter og målinger
zhòngm vekt
弥撒mísam masse
英石yīngshím stone
bàngnt pund
盎司àngsīm unse
nt gram
千克, 公斤qiānkè, gōngjīnnt kilogram
毫克háokènt milligram

温度wēndùm temperatur
花式温度计huáshì wēndùjìm grad fahrenheit
摄氏度shèshìdùm celsius
摄氏度shèshìdùm celsiusgrad
量度liàngdùm måling
沸点fèidiǎnnt kokepunkt
冰点bīngdiǎnn frysepunkt
沸腾fèiténgkokende
冰冷bīnglěngfrysing

体积tǐjìnt volum
shēngm liter
毫升háoshēngm milliliter
品脱pǐntuōm pint
加仑jiālúnm gallon
立方米lìfāngmǐm kubikkmeter

尺寸chǐcùnm måling
距离jùlím avstand, m distanse
毫米háomǐm millimeter
厘米, 公分límǐ, gōngfēnm centimeter
米, 公尺mǐ, gōngchǐm meter
千米, 公里qiānmǐ, gōnglǐm kilometer
英寸yīngcùnm tomme
m yard
英里yīnglǐm/f mil
Now take the 度量衡 test in Norwegian

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状
度量衡

号码

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles