jonsay.co.uk
Language Dictionaries
挪威字典

挪威字典 | 度量衡

Chinese

汉语拼音挪威语
度量衡dùliànghéngvekter og målinger
zhòngm vekt
弥撒mísam masse
英石yīngshím stone
bàngnt pund
盎司àngsīm unse
nt gram
千克, 公斤qiānkè, gōngjīnnt kilogram
毫克háokènt milligram

温度wēndùm temperatur
花式温度计huáshì wēndùjìm grad fahrenheit
摄氏度shèshìdùm celsius
摄氏度shèshìdùm celsiusgrad
量度liàngdùm måling
沸点fèidiǎnnt kokepunkt
冰点bīngdiǎnn frysepunkt
沸腾fèiténgkokende
冰冷bīnglěngfrysing

体积tǐjìnt volum
shēngm liter
毫升háoshēngm milliliter
品脱pǐntuōm pint
加仑jiālúnm gallon
立方米lìfāngmǐm kubikkmeter

尺寸chǐcùnm måling
距离jùlím avstand, m distanse
毫米háomǐm millimeter
厘米, 公分límǐ, gōngfēnm centimeter
米, 公尺mǐ, gōngchǐm meter
千米, 公里qiānmǐ, gōnglǐm kilometer
英寸yīngcùnm tomme
m yard
英里yīnglǐm/f mil
汉语拼音挪威语

Now take the 度量衡 test in Norwegian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles