jonsay.co.uk
Language Dictionaries
挪威字典

挪威字典 | 植物

Chinese

汉语拼音挪威语
植物zhíwùm plante
cǎont gress
草本植物cǎoběn zhíwùm/f urt
huām blomst
蕨类juélèim/f bregne
树, 木shù, mùnt tre
蔬菜shūcàim grønnsak
水果shuǐguǒm frukt
仙人掌xiānrénzhǎngm kaktus

m torn
gēnm/f rot
花萼huāèm begerblad
花梗; 果梗, 柄huā gěng; guǒ gěng, bǐngm blomsterstilk
花冠huā guànm/f blomsterkrone
花柱huā zhùm griffel
huām blomst
花瓣huābànnt kronblad
花粉huāfěnnt pollen, nt blomsterstøv
jīngm stilk
jīngm stilk
皮孔pí kǒngm/f korkpore
球茎qiújìngnt blomsterløk
树皮shùpím bark
树枝shùzhīm gren
雄蕊xióng ruǐm pollenbærer
m knopp
叶柄, 柄部yè bǐng, bǐng bùm bladskaft
nt blad
子房zǐ fángm fruktknute
柱头zhù tóum arr
汉语拼音挪威语

Now take the 植物 test in Norwegian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles