jonsay.co.uk
Language Dictionaries
挪威字典

挪威字典 | 号码

Chinese

汉语拼音挪威语
号码hàomǎnt nummer

en
èrto
sāntre
fire
fem
liùseks
sju
åtte
jiǔni
shíti
十一shíyīelleve
十二shí`èrtolv
十三shísāntretten
十四shísìfjorten
十五shíwǔfemten
十六shíliùseksten
十七shíqīsytten
十八shíbāatten
十九shíjiǔnitten
二十èrshítjue
二十一èrshíyītjueén
二十二èrshí`èrtjueto
三十sānshítretti
三十一sānshíyītrettien
三十二sānshí`èrtrettito
四十sìshíførti
四十一sìshíyīførtien
四十二sìshí`èrførtito
五十wǔshífemti
五十一wǔshíyīfemtien
六十liǔshíseksti
六十一liǔshíyīsekstien
七十qīshísytti
七十一qīshíyīsyttien
八十bāshíåtti
八十一bāshíyīåttien
九十jiǔshínitti
九十一jiǔshíyīnittien
一百yībǎihundre
一百零一yībǎi líng yīhundre og én
一百零二yībǎi líng èrhundre og to
二百èrbǎito hundre
二百零一èrbǎi líng yīto hundre og én
三百sānbǎitre hundre
四百sìbǎifire hundre
五百wǔbǎifem hundre
六百liùbǎiseks hundre
七百qībǎisju hundre
八百bābǎiåtte hundre
九百jiǔbǎini hundre
一千yīqiānett tusen
二千èrqiānto tusen
三千sānqiāntre tusen
四千sìqiānfire tusen
五千wǔqiānfem tusen
六千liùqiānseks tusen
七千qīqiānsju tusen
八千bāqiānåtte tusen
九千jiǔqiānni tusen
一万yīwànti tusen
十万shíwànhundre tusen
一百万yībǎiwànén million
一千万yīqiānwànti millioner
一亿yīyìhundre millioner
十亿shíyìén milliard
一百亿yī bǎi yìti milliard
万亿wàn yìén billion

汉语拼音挪威语

Now take the 号码 test in Norwegian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles