Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 挪威字典

挪威字典 | 自然界

Search dictionary :-

汉语拼音挪威语

自然界zìránjièm natur
赤道chìdàom ekvator
半球bànquím/f halvkule
纬度wěidùm bredde, m breddegrad
经度jīngdùm lengde, m lengdegrad
北极běijíNordpolen
南极nánjíSydpolen
北回归线běi huíguīxiànm krepsens vendekrets
南回归线nán huíguīxiànm stenbukkens vendekrets

天气tiānqìnt vær
气象学qìxiàngxuém meteorologi
暴风雪bàofēngxuěm snøstorm
暴风雨bàofēngyǔm storm
bīngm is
 • 冰雹
 • bīngbáont hagl
  冰川, 冰河bīngchuān, bīnghém isbre
  冰山, 流冰bīngshān, liúbīngnt isberg
  冰柱bīngzhùm istapp
  彩虹cǎihōngm regnbue
  大风dàfēngm kuling
  大风dàfēngnt vindkast
  fēngm vind
  风暴fēngbàom storm
  飓风jùfēngm orkan
  léim torden
  闪电shǎndiànnt lyn
  台风táifēngm tyfon
 • 阳光
 • yángguāngnt solskinn
  微风wēifēngm bris
  m/f tåke
  旋风, 气旋xuànfēng, qìxuánm syklon
  旋风xuànfēngm virvelvind
  xuěm snø
  雪堆xuěduīm snøfonn
  yúnm/f sky
  云雾yúnwùm dis
  nt regn
  雨夹雪yǔjiāxuěnt sludd

  shuǐnt vann
  冰川, 冰河bīngchuān, bīnghém isbre
  cháont tidevann
  hǎint hav
  海啸hǎixiàom tsunami
  海峡hǎixiánt sund
  m/f elv
  m innsjø
  间歇泉jiàn xíe quánm geysir
  làngm/f bølge
  浪涛làngtāom dønning
  流, 水流liú, shuǐliúm strøm
  瀑布pùbùm foss
  quánm kilde
  三角洲sānjiǎozhōunt delta
  小河, 溪xiǎohé, xīm løk
  小河xiǎohém bekk
  泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúm lagune
  旋涡xuánwōm malstrøm
  洋, 海洋yáng, hǎiyángm hav

  地球dìqiúm klode
  丛林, 密林cónglín, mìlínm jungel
  大山洞dà shāndòngm/f hule
  大陆, 大洲dàlù, dàzhōunt kontinent
  地沟dìgōum/f grøft
  地下的dìxiàdeunderjordisk
  地震dìzhènnt jordskjelv
  腐蚀fǔshím erosjon
  海岸线hǎi`ànxiànm/f kystlijne
  海岛hǎidǎom/f øy
  海滩hǎitānm strand
  火山huǒshānm vulkan
  降落, 平息jiàngluò, píngxīunderjordisk
  巨砾jùlìm rullestein
  矿泉kuàngquánm varm kilde
  卵石, 小圆石luǎnshí, xiǎoyuánshím småstein
  绿洲lùzhōum oase
  m/f søle
  泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎngm/f jord
  黏土, 泥土niántǔ, nítǔm leire
  平川píngchuānnt flatland
  喷出喷注的温泉pēnchū pēn zhù de wēnquánm geysir
  森林sēnlínm skog
  石灰岩shíhuīyánm kalkstein
  石头shítoum stein
  树林shùlínm skog
  shām sand
  沙漠shāmòm ørken
  山, 山岳shān, shānyuènt fjell
  山崩, 地滑shānbēng, dìhuánt jordskred
  山洞shāndòngm/f hule
  山顶shāndǐngm topp
  山峰shānfēngm pigg
  沙岩shāyánm sandstein
  深谷shēngǔnt sluk
  土地tǔdìnt jord
  小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlíngm bakke
  溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔm dal
  悬崖, 峭壁xuányá, qiàobìm fjellskrent
  yánm klippe
  岩石, 大石yánshí, dàshím stein
  钟乳石zhōng rǔ shím drippstein, m stalaktitt
  石笋shí sǔnm stalagmitt
  Now take the 自然界 test in Norwegian

  种类

  野生动物
  自然界
  人体
  动物
  爬行动物
  哺乳动物

  昆虫
  植物

  植物
  水果


  一般生活
  问候, 打招呼!
  亲属
  天月年
  饮料
  艺术和文学
  宗教
  学校
  时间
  武器

  时装
  织布
  衣服
  首饰


  建筑

  起居室
  厨房
  浴室
  卧室
  办公室

  科学
  天文学
  形状
  度量衡

  号码
  Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles