jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 挪威字典

挪威字典 | 哺乳动物

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状
度量衡

号码
Search dictionary :-

汉语拼音挪威语

哺乳动物bǔrǔ dòngwùnt pattedyr
食肉动物shíròu dòngwùm kjøtteter
食草动物shícǎo dòngwùm planteeter
食虫动物shíchóng dòngwùm insekteter
杂食动物záshí dòngwùm alteter

白鼬báiyòum fritte
斑马bānmǎm sebra
刺猬cìwèint pinnsvin
长颈路chángjǐnglùm sjiraff
河马hémǎm flodhest
m rev
黑豹hēibàom panter
海豹hǎibàom sel
海狮hǎishīm/f sjøløve
海象hǎixiàngm hvalross
m tiger
黄鼬huángyòum snømus
huānm grevling
lángm ulv
羚羊língyángm antilope
鬣狗liègǒum hyene
骆驼luòtuom kamel
美洲驼, 无峰驼měi zhōu tuó, wú fēng tuó m lama
m elg
美洲虎, 美洲豹měizhōuhǔ, měizhōubàom jaguar
犰狳qiúyúm beltedyr
食蚁兽shíyǐshòum maursluker
狮子shīzim/f løve
水牛shuǐniúm bøffel
水獭shuǐtǎm oter
m kanin
犀牛xīniúnt neshorn
xiàngm elefant
 • 母象
 • mǔxiàngm/f ku
  野牛yěniúm bisonokse
  野兔yětùm hare
  野猪yězhūm råne
  鼹鼠yǎnshǔm muldvarp
  cháim sjakal
  鼩鼱qú jīngm spissmus

  啮齿目动物nièchǐmù dòngwùm gnager
  仓鼠cāngshǔm hamster
  大鼠dàshǔm/f rotte
  旱獭, 土拨鼠hàn tǎ, tǔ bō shǔmurmeldyr
  豪猪háozhūnt hulepinnsvin
  河狸hélím bever
  松鼠sōngshǔnt ekorn
  沙鼠shā shǔm ørkenrotte
  shǔm/f mus
  豚鼠túnshǔnt marsvin

  类人猿lèirényuánm/f ape
  长臂猿chángbìyuánm gibbon
  大猩猩dàxīngxīngm gorilla
  黑猩猩hēixīngxīngm sjimpanse
  猩猩xīngxīngm orangutang

  灵长目动物língzhǎngmù dòngwùm primat
  狒狒fèifèim bavian
  hóum ape
  猕猴mí hóuRhesusape

  有袋动物yǒu dài dòngwùm pungdyr
  袋鼠dàishǔm kenguru
  树袋熊shùdàixióngm koala
  负鼠fù shǔpungrotter

  xióngm bjørn
  北极熊běijíxióngnt isbjørn
  大熊猫, 大猫熊dà xióngmāo, dà māoxióngm panda
  棕熊, 棕色熊zōng xióng, zōng sè xióng m brunbjørn

  gǒum hund
  鹿m hjort
  nt esel
  māom katt
  m hest
  niúm/f ku
 • 母牛
 • mǔniúm/f ku
  山羊shānyángm/f geit
  yángm sau
  zhūm gris
 • 公猪
 • gōngzhūm råne

  jīngm cetacea
  海豚hǎitúnm delfin
  虎鲸hǔjīngm spekkhogger
  鲸鱼jīngyúm hval
  鼠海豚shǔhǎitúnnise
  汉语拼音挪威语

  Now take the 哺乳动物 test in Norwegian


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles