jonsay.co.uk
Language Dictionaries
挪威字典

挪威字典 | 哺乳动物

Chinese

汉语拼音挪威语
哺乳动物bǔrǔ dòngwùnt pattedyr
食肉动物shíròu dòngwùm kjøtteter
食草动物shícǎo dòngwùm planteeter
食虫动物shíchóng dòngwùm insekteter
杂食动物záshí dòngwùm alteter

白鼬báiyòum fritte
斑马bānmǎm sebra
刺猬cìwèint pinnsvin
长颈路chángjǐnglùm sjiraff
河马hémǎm flodhest
m rev
黑豹hēibàom panter
海豹hǎibàom sel
海狮hǎishīm/f sjøløve
海象hǎixiàngm hvalross
m tiger
黄鼬huángyòum snømus
huānm grevling
lángm ulv
羚羊língyángm antilope
鬣狗liègǒum hyene
骆驼luòtuom kamel
美洲驼, 无峰驼měi zhōu tuó, wú fēng tuó m lama
m elg
美洲虎, 美洲豹měizhōuhǔ, měizhōubàom jaguar
犰狳qiúyúm beltedyr
食蚁兽shíyǐshòum maursluker
狮子shīzim/f løve
水牛shuǐniúm bøffel
水獭shuǐtǎm oter
m kanin
犀牛xīniúnt neshorn
xiàngm elefant
*母象mǔxiàngm/f ku
野牛yěniúm bisonokse
野兔yětùm hare
野猪yězhūm råne
鼹鼠yǎnshǔm muldvarp
cháim sjakal
鼩鼱qú jīngm spissmus

啮齿目动物nièchǐmù dòngwùm gnager
仓鼠cāngshǔm hamster
大鼠dàshǔm/f rotte
旱獭, 土拨鼠hàn tǎ, tǔ bō shǔmurmeldyr
豪猪háozhūnt hulepinnsvin
河狸hélím bever
松鼠sōngshǔnt ekorn
沙鼠shā shǔm ørkenrotte
shǔm/f mus
豚鼠túnshǔnt marsvin

类人猿lèirényuánm/f ape
长臂猿chángbìyuánm gibbon
大猩猩dàxīngxīngm gorilla
黑猩猩hēixīngxīngm sjimpanse
猩猩xīngxīngm orangutang

灵长目动物língzhǎngmù dòngwùm primat
狒狒fèifèim bavian
hóum ape
猕猴mí hóuRhesusape

有袋动物yǒu dài dòngwùm pungdyr
袋鼠dàishǔm kenguru
树袋熊shùdàixióngm koala
负鼠fù shǔpungrotter

xióngm bjørn
北极熊běijíxióngnt isbjørn
大熊猫, 大猫熊dà xióngmāo, dà māoxióngm panda
棕熊, 棕色熊zōng xióng, zōng sè xióng m brunbjørn

gǒum hund
鹿m hjort
nt esel
māom katt
m hest
niúm/f ku
*母牛mǔniúm/f ku
山羊shānyángm/f geit
yángm sau
zhūm gris
*公猪gōngzhūm råne

jīngm cetacea
海豚hǎitúnm delfin
虎鲸hǔjīngm spekkhogger
鲸鱼jīngyúm hval
鼠海豚shǔhǎitúnnise
汉语拼音挪威语
View the 哺乳动物 flashcards page


Now take the 哺乳动物 test in Norwegian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles