jonsay.co.uk
Language Dictionaries
荷字典

荷字典 | 度量衡

Chinese
A to Z

汉语拼音荷兰语
度量衡dùliànghénggewichten en maten
zhòngn gewicht
弥撒mísac mis
英石yīngshíc stone
bàngn pond
盎司àngsīn ons
n gram
千克, 公斤qiānkè, gōngjīnn kilogram
毫克háokèn milligram

温度wēndùc temperatuur
花式温度计huáshì wēndùjìn fahrenheit
摄氏度shèshìdùc celcius
摄氏度shèshìdùc celcius
量度liàngdùc maat
沸点fèidiǎnn kookpunt
冰点bīngdiǎnn vriespunt
沸腾fèiténgkokend
冰冷bīnglěngvriezend

体积tǐjìn volume
shēngc liter
毫升háoshēngc milliliter
品脱pǐntuōc pint
加仑jiālúnc gallon
立方米lìfāngmǐc kubiek meter

尺寸chǐcùnc maat
距离jùlíafstand
毫米háomǐc millimeter
厘米, 公分límǐ, gōngfēnc centimeter
米, 公尺mǐ, gōngchǐc meter
千米, 公里qiānmǐ, gōnglǐc kilometer
英寸yīngcùnc Engelse duim
c Engelse el
英里yīnglǐc mijl
汉语拼音荷兰语

Now take the 度量衡 test in Nederlands


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles