Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 荷字典

荷字典 | 时间

Search dictionary :-

汉语拼音荷兰语
时间shíjiānn tijd, c keer
miǎoc seconde
fēnc minuut
小时xiǎoshín uur
tiānc dag
星期, 周xīngqī, zhōuc week
两星期liǎng xīngqīc vierteen dagen
yuèc maand
niánn jaar
十年shíniánc decade, n decennium
一千年yìqiānniánc duizend jaar

前年qián niánvoorvorig jaar
去年qù niánvorige jaar
上上个月shàng shàng gè yuèvoorvorig maand
上个月shàng gè yuèvorige maand
上周shàng zhōuvorige week
前天qián tiāneergisteren
昨天zuó tiāngisteren
今天jīn tiānvandaag
今天早上jīn tiān zǎo shàngvanochtend
这周zhè zhōuvandaag over een week
明天míng tiānmorgen
Now take the 时间 test in Nederlands

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
职业
音乐
神话
宗教
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles