jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 荷字典

荷字典 | 时间

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
职业
音乐
神话
宗教
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音荷兰语
时间shíjiānn tijd, c keer
miǎoc seconde
fēnc minuut
小时xiǎoshín uur
tiānc dag
星期, 周xīngqī, zhōuc week
两星期liǎng xīngqīc vierteen dagen
yuèc maand
niánn jaar
十年shíniánc decade, n decennium
一千年yìqiānniánc duizend jaar

前年qián niánvoorvorig jaar
去年qù niánvorige jaar
上上个月shàng shàng gè yuèvoorvorig maand
上个月shàng gè yuèvorige maand
上周shàng zhōuvorige week
前天qián tiāneergisteren
昨天zuó tiāngisteren
今天jīn tiānvandaag
今天早上jīn tiān zǎo shàngvanochtend
这周zhè zhōuvandaag over een week
明天míng tiānmorgen
汉语拼音荷兰语
Now take the 时间 test in Nederlands


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles