Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 荷字典

荷字典 | 运动

Search dictionary :-

汉语拼音荷兰语
运动yùn dòngde sporten
棒球bàng qiúhet honkbal
 • qiúde bal
 • 球棒
 • qiú bànghet bat

  保龄球bǎo líng qiúhet bowlen

  冰上曲棍球bīng shàng qū gùn qiúhet ijshockey
 • 球门
 • qiú ménde doel

  飞镖fēi biāohet pijltjes werpen

  高尔夫球gāo ěr fū qiú

  滑雪huá xuě
  篮球lán qiúhet bastketbal

  慢跑màn pǎohet joggen

  马球mǎ qiúhet polo

  美式橄榄球měi shì gǎn lǎn qiúamerican football

  曲棍球qū gùn qiúhet hockey
 • 球门
 • qiú ménde doel


 • 靶子
 • bǎ zide schijf


  网球wǎng qiúhet tennis

  游泳yóu yǒngde zwemmen

  羽毛球yǔ máo qiúhet badminton

  足球zú qiúhet voetbal
 • qiúde bal
 • 射门得分
 • shè mén dé fēnde doel

  设备shè bèide uitrusting
  qiúde bal
  球棒; 球拍qiú bàng; qiú pāihet bat
  球门qiú ménde doel
  球拍qiú pāihet racket
  靶子bǎ zǐde schijf
  Now take the 运动 test in Nederlands

  种类

  野生动物
  自然界
  人体
  动物
  爬行动物
  哺乳动物


  昆虫
  植物

  植物
  水果

  草本植物

  一般生活
  问候, 打招呼!
  商业
  电脑
  亲属
  天月年
  饮料
  食物
  职业
  音乐
  神话
  宗教
  运动
  时间
  工具
  车辆
  说明
  武器

  时装
  织布
  衣服
  首饰


  建筑

  起居室
  厨房
  浴室
  卧室
  办公室

  科学
  元素
  力和能量
  天文学
  形状
  度量衡

  语言
  号码
  A to Z
  Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles