jonsay.co.uk
Language Dictionaries
荷字典

荷字典 | 形状

Chinese
A to Z

Image banner for the shapes category
汉语拼音荷兰语
形状xíngzhuàngc vorm
八边形bābiānxíngc achthoek
长方形chángfāngxíngc rechthoek
管状guān zhàngc tube, c buis
c boog
角锥体jiǎozhuītǐc piramide
立方体lìfāngtǐc kubus
菱形língxíngc ruit
六边形liùbiānxíngc zeshoek
螺旋形luóxuánxíngc spiraal
卵形luǎnxíngn ovaal
píngvlak, plat
平面píngmiànn vlak
七边形qībiānxíngc zevenhoek
曲线qǔxiànc curve
球体qiútǐc sfeer, c bol
三角形sānjiǎoxíngc driehoek
五边形wǔbiānxíngc vijfhoek
线xiànc lijn
圆顶状yuán dǐng xíngc koepel
yuánc cirkel
圆柱体yuánzhùtǐc cilinder
圆锥体yuánzhuītǐc conus
正方形zhèngfāngxíngc doos
正方形zhèngfāngxíngn vierkant, n kwadraat
汉语拼音荷兰语
View the 形状 flashcards page


Now take the 形状 test in Nederlands


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles