Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 荷字典

荷字典 | 宗教

Search dictionary :-

汉语拼音荷兰语
宗教zōngjiàoc godsdienst, c religie
宗教的zōngjiào degodsdienstig, religieus
恶魔èmóc demon
布道bùdàopreken
忏悔chànhuǐc biecht
忏悔室chànhuǐshìc biechtstoel
赐福cìfúzegenen
大主教dàzhǔjiàoc aartsbisschop
地狱dìyùc hel
Boeddha
佛教fójiàon boeddhisme
佛教徒fójiàoc boeddhist, n boeddhisch
棺材guāncaic doodkist
敬奉jìngfèngaanbidden
基督jīdūChristus
基督教jīdūjiàochristendom
基督徒jīdūtúchristen
教区牧师jiàoqū mùshīc predikant
教堂jiàotángc kerk
拉比lābǐc rabbi
墓地mùdìc begraafplaats
穆斯林mùsīlínc moslem
庙宇miàoyǔc tempel
女神nǚshéngodin
普遍徒pǔbiàntúc Katholiek
祈祷qídǎobidden
祈祷文qídǎowénn gebed, bede
清真寺qīngzhēnsìc moskee
撒旦sādànSatan
撒旦sādànc duivel
僧侣sēnglǚc monnik
司铎, 牧师sīduó, mùshīc priester
上帝shàngdìGod
上帝的shàngdìdegodvruchtig
圣地shèngdìc schrijn
圣经shèngjīngc Heilige Schrift
圣洁的shèngjiédeheilig
圣职shèngzhípapenstreek
神父shénfùc vader
神谕shényùn orakel
使徒shǐtúc apostel
天使tiānshǐc engel
天堂tiāntángc hemel
幸事xìngshìzegening
信徒xìntúc discipel
洗礼xǐlǐc doop, n doopstel
修女xiūnǚc non
小教堂xiǎo jiàotángc kapel
犹太的yóutàidejoods
犹太人yóutàirénc jood
预言家yùyánjiāc profeet
主教zhǔjiàoc bisschop
Now take the 宗教 test in Nederlands

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
职业
音乐
神话
宗教
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles