Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 荷字典

荷字典 | 植物

Search dictionary :-

汉语拼音荷兰语
植物zhíwùc plant
cǎon gras
草本植物cǎoběn zhíwùn kruid
huāc bloem
蕨类juélèic varen
树, 木shù, mùc boom
蔬菜shūcàic plantaardig
水果shuǐguǒc vrucht, n fruit
仙人掌xiānrénzhǎngc cactus

c doorn, c stekel
gēnc wortel
花萼huāèn kelkblad
花冠huā guànc bloemkroond
花柱huā zhùc stijl
huāc bloem
花瓣huābànn bloemblad
jīngc steel, c stengel
jīngc stengel, c steel
皮孔pí kǒngc lenticel
树皮shùpíc schors
树枝shùzhīc tak
雄蕊xióng ruǐc meeldraad
c knop
叶柄, 柄部yè bǐng, bǐng bùc bladsteel
n blad
子房zǐ fángn vruchtbeginsel
柱头zhù tóuc stempel
Now take the 植物 test in Nederlands

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
职业
音乐
神话
宗教
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles