Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 荷字典

荷字典 | 号码

Search dictionary :-

汉语拼音荷兰语
号码hàomǎn Nummer

een
èrtwee
sāndrie
vier
vijf
liùzes
zeven
acht
jiǔnegen
shítien
十一shíyīelf
十二shí`èrtwaalf
十三shísāndertien
十四shísìveertien
十五shíwǔvijftien
十六shíliùzestien
十七shíqīzeventien
十八shíbāachttien
十九shíjiǔnegentien
二十èrshítwintig
二十一èrshíyīeenentwintig
二十二èrshí`èrtweeëntwintig
三十sānshídertig
三十一sānshíyīeenendertig
三十二sānshí`èrtweeëndertig
四十sìshíveertig
四十一sìshíyīeenenveertig
四十二sìshí`èrtweeënveertig
五十wǔshívijftig
五十一wǔshíyīeenenvijftig
六十liǔshízestig
六十一liǔshíyīeenenzestig
七十qīshízeventig
七十一qīshíyīeenenzeventig
八十bāshítachtig
八十一bāshíyīeenentachtig
九十jiǔshínegentig
九十一jiǔshíyīeenennegentig
一百yībǎihonderd
一百零一yībǎi líng yīhonderd een
一百零二yībǎi líng èrhonderd twee
二百èrbǎitweehonderd
二百零一èrbǎi líng yītweehonderd een
三百sānbǎidriehonderd
四百sìbǎivierhonderd
五百wǔbǎivijfhonderd
六百liùbǎizeshonderd
七百qībǎizevenhonderd
八百bābǎiachthonderd
九百jiǔbǎinegenhonderd
一千yīqiānduizend
二千èrqiāntweeduizend
三千sānqiāndrieduizend
四千sìqiānvierduizend
五千wǔqiānvijfduizend
六千liùqiānzesduizend
七千qīqiānzevenduizend
八千bāqiānachtduizend
九千jiǔqiānnegenduizend
一万yīwàntienduizend
十万shíwànhonderdduizend
一百万yībǎiwànmiljoen
一千万yīqiānwàntienmiljoen
一亿yīyìhonderdmiljoen
十亿shíyìmiljard
一百亿yī bǎi yìtien miljard
万亿wàn yìtriljoen

Now take the 号码 test in Nederlands

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
职业
音乐
神话
宗教
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles