jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 荷字典

荷字典 | 自然界

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
职业
音乐
神话
宗教
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音荷兰语
自然界zìránjièc natuur
赤道chìdàoc equator, c evenaar
北极běijíc Noordpool
南极nánjíc Zuidpool

天气tiānqìn weer, n weder
暴风雨bàofēngyǔc stortbui, c wolkbreuk
暴风雨bàofēngyǔc hevige storm
bīngn ijs
 • 冰雹
 • bīngbáoc hagelsteen
 • 雹暴
 • báobàoc hagelbui, c hagelslag
  冰川, 冰河bīngchuān, bīnghéc gletsjer
  冰山, 流冰bīngshān, liúbīngc ijsberg
  冰柱bīngzhùc ijskegel
  彩虹cǎihōngc regenboog
  大风dàfēngc harde wind
  大风dàfēngc windvlaag
  fēngc wind
  风暴fēngbàoc storm
  飓风jùfēngc orkaan
  léic donder
  雷声léishēngc donderslag
  闪电shǎndiànc bliksem
  台风táifēngc tyfoon, c taifoen
 • 阳光
 • yángguāngc zonnesschijn
  微风wēifēngc bries
  旋风, 气旋xuànfēng, qìxuánc cycloon
  旋风xuànfēngc wervelwind
  xuěc sneeuw
  雪堆xuěduīc sneeuwjacht, c sneeuwbank
  yúnc wolk
  c regen
  雨夹雪yǔjiāxuěc natte sneeuw of hagel met regen

  shuǐn water
  冰川, 冰河bīngchuān, bīnghéc gletsjer
  cháon tij
  hǎic zee
  海啸hǎixiàoc tsunami
  海峡hǎixiác engte, c straat
  c rivier
  n meer
  间歇泉jiàn xíe quánc geiser
  làngc baar, c golf
  瀑布pùbùc waterval
  三角洲sānjiǎozhōuc delta
  小河, 溪xiǎohé, xīc beek
  小河xiǎohéc stroom
  泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúc lagune, c haf
  旋涡xuánwōc draaikolk
  洋, 海洋yáng, hǎiyángc oceaan

  地球dìqiúc grond, c aarde
  丛林, 密林cónglín, mìlínc jungle
  大陆, 大洲dàlù, dàzhōun vasteland, n werelddeel
  地沟dìgōuc loopgraaf
  地震dìzhènc aardbeving
  腐蚀fǔshíerosie
  海岸线hǎi`ànxiànc kustlijn
  海岛hǎidǎon eiland, c vluchtheuvel
  海滩hǎitānn strand, c oever
  火山huǒshānc vulkaan
  绿洲lùzhōuc oase
  c modder, c slijk
  泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎngc aarde, c grond, c fond, c bodem
  平川píngchuānc vlakte
  喷出喷注的温泉pēnchū pēn zhù de wēnquánc geiser
  森林sēnlínn woud
  树林shùlínn bos
  沙漠shāmòc woestijn
  山, 山岳shān, shānyuèc berg
  深谷shēngǔn ravijn
  土地tǔdìn land, c grond
  小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlíngc heuvel
  溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔn dal, c vallei
  震动zhèndòngc aardschok, c licht aardbeving
  地壳构造板块dì qiào gòu zào bǎn kuài c tektonische plaat
  汉语拼音荷兰语
  Now take the 自然界 test in Nederlands


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles