jonsay.co.uk
Language Dictionaries
荷字典

荷字典 | 自然界

Chinese
A to Z

Image banner for the nature category
汉语拼音荷兰语
自然界zìránjièc natuur
赤道chìdàoc equator, c evenaar
北极běijíc Noordpool
南极nánjíc Zuidpool

天气tiānqìn weer, n weder
暴风雨bàofēngyǔc stortbui, c wolkbreuk
暴风雨bàofēngyǔc hevige storm
bīngn ijs
*冰雹bīngbáoc hagelsteen
*雹暴báobàoc hagelbui, c hagelslag
冰川, 冰河bīngchuān, bīnghéc gletsjer
冰山, 流冰bīngshān, liúbīngc ijsberg
冰柱bīngzhùc ijskegel
彩虹cǎihōngc regenboog
大风dàfēngc harde wind
大风dàfēngc windvlaag
fēngc wind
风暴fēngbàoc storm
飓风jùfēngc orkaan
léic donder
雷声léishēngc donderslag
闪电shǎndiànc bliksem
台风táifēngc tyfoon, c taifoen
*阳光yángguāngc zonnesschijn
微风wēifēngc bries
旋风, 气旋xuànfēng, qìxuánc cycloon
旋风xuànfēngc wervelwind
xuěc sneeuw
雪堆xuěduīc sneeuwjacht, c sneeuwbank
yúnc wolk
c regen
雨夹雪yǔjiāxuěc natte sneeuw of hagel met regen

shuǐn water
冰川, 冰河bīngchuān, bīnghéc gletsjer
cháon tij
hǎic zee
海啸hǎixiàoc tsunami
海峡hǎixiác engte, c straat
c rivier
n meer
间歇泉jiàn xíe quánc geiser
làngc baar, c golf
瀑布pùbùc waterval
三角洲sānjiǎozhōuc delta
小河, 溪xiǎohé, xīc beek
小河xiǎohéc stroom
泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúc lagune, c haf
旋涡xuánwōc draaikolk
洋, 海洋yáng, hǎiyángc oceaan

地球dìqiúc grond, c aarde
丛林, 密林cónglín, mìlínc jungle
大陆, 大洲dàlù, dàzhōun vasteland, n werelddeel
地沟dìgōuc loopgraaf
地震dìzhènc aardbeving
腐蚀fǔshíerosie
海岸线hǎi`ànxiànc kustlijn
海岛hǎidǎon eiland, c vluchtheuvel
海滩hǎitānn strand, c oever
火山huǒshānc vulkaan
绿洲lùzhōuc oase
c modder, c slijk
泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎngc aarde, c grond, c fond, c bodem
平川píngchuānc vlakte
喷出喷注的温泉pēnchū pēn zhù de wēnquánc geiser
森林sēnlínn woud
树林shùlínn bos
沙漠shāmòc woestijn
山, 山岳shān, shānyuèc berg
深谷shēngǔn ravijn
土地tǔdìn land, c grond
小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlíngc heuvel
溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔn dal, c vallei
震动zhèndòngc aardschok, c licht aardbeving
地壳构造板块dì qiào gòu zào bǎn kuài c tektonische plaat
汉语拼音荷兰语
View the 自然界 flashcards page


Now take the 自然界 test in Nederlands


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles