jonsay.co.uk
Language Dictionaries
荷字典

荷字典 | 神话

Chinese
A to Z

汉语拼音荷兰语
神话shénhuàc mythologie
神话shénhuàc mythe
玄妙的xuánmiàodemystiek
神话中的shénhuà zhōng demythisch
迷信míxìnn bijgeloof
超人的chāoréndebovenmenselijk
神奇的shénqídebovennatuurlijk

(爱尔兰和苏格兰传说中) 预告死亡的女妖精(ài ěr lán hé sū gé lán chuán shuō zhōng) yù gào sǐ wáng de nǚ yāo jīng c banshee
(爱尔兰民间传说中的) 小妖精(ài ěr lán mín jiān chuán shuō zhōng de) xiǎo yāo jīng c boosaardige kabouter
半人半马怪物bànrén bànmǎ guàiwùc centaur, c paardmens
吃人的妖魔chī rén de yāomóc oger
独眼巨人dúyǎn jùrénc cycloop
滴水嘴dīshuǐzuǐc waterspuwer
恶魔èmóc demon
凤, 凰fèng, huángc feniks
飞马fēi mǎ c pegasus
飞龙fēilóngc gevleugelde draak
怪物guàiwùn monster
鬼怪guǐguàic spooksel
鬼魂guǐhúned geest
巨人jùrénc reus
精神jīngshénc geest
九头蛇jiǔtóushéc hydra, c waterslang
狼人lángrénc weerwolf
lóngc draak
lóngc draak
麻木不仁的人mámù bùrén de rénc zombie
弥诺陶mínuòtáoc minotaurus
魔鬼móguǐc duivel
美杜莎měidùshāc medusa
美人鱼měirényúc meermin
男巫nánwūc tovenaar
男巫nánwūc tovenaar
女男巫nǚnánwūc tovenares
女神nǚshénc godin
女巫nǚwūc heks
敲击作响闹恶作剧的鬼qiāo jī zuò xiǎng nào è zuò jù de guǐ c klopgeest
人头狮réntóushīc manticore
似马的独角兽sì mǎ de dújiǎoshòuc eenhoorn
撒旦sādànsatan
森林女神sēnlín nǚshénc dryade
shénc godheid
shénc god
食屍鬼shíshīguǐlijken verslindend monster
狮鹫shījiùc griffioen
泰坦tàitǎnc hemelbestormer
土地神tǔdìshénc gnoom
天使tiānshǐc engel
外星人wàixīngrénc buitenaards
wǎngc fee
吸血鬼xīxuèguǐc vampier
仙女xiānnǚc fee, c tovergodin
小精灵, 小鬼xiǎo jīng líng, xiǎo guǐ c gremlin
小精灵xiǎo jīnglíngc elf
小仙女xiǎo xiānnǚc nimf
小仙子xiǎo xiānzǐc fee
小魔鬼xiǎomóguǐn duiveltje
雪人xuěrénc verschrikkelijke sneeuwman
雪人xuěrénc yeti
雪人xuěrénc yeti
幽灵yōulíngn spook
汉语拼音荷兰语

Now take the 神话 test in Nederlands


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles