jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 荷字典

荷字典 | 哺乳动物

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
职业
音乐
神话
宗教
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音荷兰语
哺乳动物bǔrǔ dòngwùc zoogdier

斑马bānmǎc zebra
刺猬cìwèic egel
长颈路chángjǐnglùc giraffe
黑豹hēibàoc panter
c tijger
huānc das
鬣狗liègǒuc hyena
骆驼luòtuoc kameel
美洲虎, 美洲豹měizhōuhǔ, měizhōubàoc jaguar
狮子shīzic leeuw
 • 母狮
 • mǔshī de leeuwin
  水牛shuǐniúc buffel
  水獭shuǐtǎc otter
  犀牛xīniúc rinoceros, c neushoorn
  xiàngc oliphant
 • 母象
 • mǔxiàngc koe
  野牛yěniúc bizon
  鼹鼠yǎnshǔc mol
  cháic jakhals
  鼩鼱qú jīngc spitsmuis

  啮齿目动物nièchǐmù dòngwùn knaagdier
  仓鼠cāngshǔc hamster
  大鼠dàshǔc rat
  豪猪háozhūn stekelvarken
  河狸hélíc bever
  shǔc mouse
  豚鼠túnshǔc cavia, c marmot, c guinees biggetje

  类人猿lèirényuánc aap
  大猩猩dàxīngxīngc gorilla
  黑猩猩hēixīngxīngc chimpansee
  猩猩xīngxīngc orang-oetang

  灵长目动物língzhǎngmù dòngwùc primaat
  狒狒fèifèic baviaan
  hóuc apekop
  猕猴mí hóuc resusaap

  有袋动物yǒu dài dòngwùc buideldragend
  袋鼠dàishǔc kangoeroe

  xióngc beer
  北极熊běijíxióngc ijsbeer
  大熊猫, 大猫熊dà xióngmāo, dà māoxióngc panda(beer)

  家畜jiā chùc huisdier
  gǒuc hond
  鹿n hert
  c ezel
  māoc kat
  n paard
  niúc koe
 • 母牛
 • mǔniúc koe
  山羊shānyángc geit
  yángn schaap
  zhūn varken, c big

  汉语拼音荷兰语
  Now take the 哺乳动物 test in Nederlands


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles