jonsay.co.uk
Language Dictionaries
荷字典

荷字典 | 哺乳动物

Chinese
A to Z

汉语拼音荷兰语
哺乳动物bǔrǔ dòngwùc zoogdier

斑马bānmǎc zebra
刺猬cìwèic egel
长颈路chángjǐnglùc giraffe
黑豹hēibàoc panter
c tijger
huānc das
鬣狗liègǒuc hyena
骆驼luòtuoc kameel
美洲虎, 美洲豹měizhōuhǔ, měizhōubàoc jaguar
狮子shīzic leeuw
*母狮mǔshī de leeuwin
水牛shuǐniúc buffel
水獭shuǐtǎc otter
犀牛xīniúc rinoceros, c neushoorn
xiàngc oliphant
*母象mǔxiàngc koe
野牛yěniúc bizon
鼹鼠yǎnshǔc mol
cháic jakhals
鼩鼱qú jīngc spitsmuis

啮齿目动物nièchǐmù dòngwùn knaagdier
仓鼠cāngshǔc hamster
大鼠dàshǔc rat
豪猪háozhūn stekelvarken
河狸hélíc bever
shǔc mouse
豚鼠túnshǔc cavia, c marmot, c guinees biggetje

类人猿lèirényuánc aap
大猩猩dàxīngxīngc gorilla
黑猩猩hēixīngxīngc chimpansee
猩猩xīngxīngc orang-oetang

灵长目动物língzhǎngmù dòngwùc primaat
狒狒fèifèic baviaan
hóuc apekop
猕猴mí hóuc resusaap

有袋动物yǒu dài dòngwùc buideldragend
袋鼠dàishǔc kangoeroe

xióngc beer
北极熊běijíxióngc ijsbeer
大熊猫, 大猫熊dà xióngmāo, dà māoxióngc panda(beer)

家畜jiā chùc huisdier
gǒuc hond
鹿n hert
c ezel
māoc kat
n paard
niúc koe
*母牛mǔniúc koe
山羊shānyángc geit
yángn schaap
zhūn varken, c big

汉语拼音荷兰语
View the 哺乳动物 flashcards page


Now take the 哺乳动物 test in Nederlands


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles