Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 荷字典

荷字典 | 说明

Search dictionary :-

汉语拼音荷兰语
说明shuōmíngRichting
这里zhèlǐhier
往哪里wǎng nàlǐdaar
在那边zài nà biānginder
běinoord
nánzuid
dōngoost
西west
左边zuǒbiānlinks, linker
公正gōngzhèngrechts, rechter
上面shàngmiànboven
下面xiàmiànbeneden
向上的xiàngshàngdeopwaarts, naar boven
向下的xiàng xià deneerwaarts, naar beneden
正面zhèngmiànvoor, voorkant (side)
后面hòumiànachter, achterkant (side)
对面duìmiàntegenover
里面lǐmiànbuiten
外面wàimiànbinnen
jìnna
yuǎnver
面积miànjìoppervlakte, n oppervlak
邻近línjìnn dicht liggen
附近fùjìnrondom
Now take the 说明 test in Nederlands

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
职业
音乐
神话
宗教
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles