Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > 日字典

日字典 | 时间

Search dictionary :-

汉语拼音日语
时间shíjiānkikan期間
miǎobyou
fēnfun
小时xiǎoshíjikan時間
tiānhi, nichi
星期, 周xīngqī, zhōushuukan週間
两星期liǎng xīngqīnishuukan2週間
yuètsuki
niánnen, yoshi
十年shíniánjuunenkan10年間

前年qián niánototoshi一昨年
去年qù niánkyonen去年
上上个月shàng shàng gè yuèsensengetsu先々月
上个月shàng gè yuèsengetsu先月
上周shàng zhōusenshuu先週
前天qián tiānototoi一昨日
前天上午qián tiān shàng wǔototoi no asa一昨日の朝
昨天傍晚zuó tiān bàng wǎnkinou no ban/yoru昨日の晩, 昨日の夜
昨天早上zuó tiān zǎo shàngkinou no asa昨日の朝
昨天zuó tiānkinou, sakujitsu昨日
今天jīn tiānkyou今日
今天早上jīn tiān zǎo shàngkesa今朝
这周zhè zhōukonshuu今週
这个月zhè gè yuèkongetsu今月
今年jīn niánkotoshi今年
明天míng tiānasu, ashita明日
明天早上míng tiān zǎo shàngashita no asa明日の朝
明天傍晚míng tiān bàng wǎnashita no ban/yoru明日の晩, 明日の夜
后天hòu tiānasatte明後日
后天早上hòu tiān zǎo shàngasatte no asa明後日の朝
下周xià zhōuraishuu来週
下下周xià xià zhōusaraishuu再来週
下个月xià gè yuèraigetsu来月
下下个月xià xià gè yuèsaraigetsu再来月
明年míng niánrainen来年
后年hòu niánsarainen再来年
Now take the 时间 test in Japanese

Language Book Store

Tip:-
Use the particle no in japanese to show possession.

Watashi no kuruma = My car.
种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
职业
医学的
音乐
神话
宗教
运动
时间
车辆
说明

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Copyright © 2005-2018 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles