jonsay.co.uk
Language Dictionaries
日字典

日字典 | 形状

Chinese
A to Z

Image banner for the shapes category
汉语拼音Romaji日语
形状xíngzhuàngkatachi
八边形bābiānxínghakkakukei八角形
长方形chángfāngxíngchouhoukei長方形
管状guān zhàngtsutsukei筒形
aachiアーチ
环面huánmiànenkan円環
角锥体jiǎozhuītǐpiramiddoピラミッド
立方体lìfāngtǐrippoutai立方体
菱形língxínghishikata菱形
六边形liùbiānxíngrokkakukei六角形
螺旋形luóxuánxíngrasenkei螺旋形
卵形luǎnxíngdaenkei楕円形
píngtaira na平らな
平面píngmiànmen
七边形qībiānxíngshichikakukei七角形
曲线qǔxiànkyokusen曲線
球体qiútǐkyuu
三角形sānjiǎoxíngsankakukei三角形
五边形wǔbiānxínggokakukei五角形
线xiànsen
圆顶状yuán dǐng xíngengai, doomu円蓋, ドーム
yuánen
圆柱体yuánzhùtǐenchuu円柱
圆锥体yuánzhuītǐensuikei円錐形
正方形zhèngfāngxínghako
正方形zhèngfāngxíngseihoukei正方形
汉语拼音Romaji日语
View the 形状 flashcards page


Now take the 形状 test in Japanese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles