jonsay.co.uk
Language Dictionaries
日字典

日字典 | 办公室

Chinese
A to Z

汉语拼音Romaji日语
办公室bàn gōng shìjimusho, ofisu事務所, オフィス
办公桌bàn gōng zhuōtsukue, desuku机, デスク
笔记本bǐ jì běnchoumen帳面
抽屉chōu tìhikidashi引き出し
订书机dìng shū jīhochikisuホチキス
档案柜dǎng àn guìfairu kyabinettoファイルキャビネット
电话号码本diàn huà hào mǎ běndenwachou電話帳
电话号码diàn huà hào mǎdenwabangou電話番号
电话diàn huàdenwa電話
电脑diàn nǎokonpyuutaコンプュータ
钢笔gāng bǐpenペン
黑板擦hēi bǎn cākokubankeshi黒板消し
黑板hēi bǎnkokuban黒板
回形针huí xíng zhēnkurippuクリップ
记事本jì shì běnmemoyoushiメモ用紙
卷笔刀juǎn bǐ dāoenpitsukezuri鉛筆削り
铅笔qiān bǐenpitsu鉛筆
收文篮shōu wén lánchakushin no toree着信のトレー
文件盒wén jiàn hésoushin no toree送信のトレー
信封xìn fēngfuutou封筒
橡皮xiàng píkeshigomu消しゴム
椅子yǐ ziisuいす
纸张zhǐ zhāngkami
汉语拼音Romaji日语

Now take the 办公室 test in Japanese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles