jonsay.co.uk
Language Dictionaries
日字典

日字典 | 号码

Chinese
A to Z

汉语拼音Romaji日语
数目shùmùkazu

ichi
èrni
sānsan
shi, yon
go
liùroku
shichi, nana
hachi
jiǔkyuu, ku
shíjuu
十一shíyījuuichi十一
十二shí`èrjuuni十二
十三shísānjuusan十三
十四shísìjuushi, juuyon十四
十五shíwǔjuugo十五
十六shíliùjuuroku十六
十七shíqījuushichi, juunana十七
十八shíbājuuhachi十八
十九shíjiǔjuukyuu, juuku十九
二十èrshínijuu二十
二十一èrshíyīnijuuichi二十一
二十二èrshí`èrnijuuni二十二
三十sānshísanjuu三十
三十一sānshíyīsanjuuichi三十一
三十二sānshí`èrsanjuuni三十二
四十sìshíyonjuu四十
四十一sìshíyīyonjuuichi四十一
四十二sìshí`èryonjuuni四十二
五十wǔshígojuu五十
五十一wǔshíyīgojuuichi五十一
六十liǔshírokujuu六十
六十一liǔshíyīrokujuuichi六十一
七十qīshínanajuu七十
七十一qīshíyīnanajuuichi七十一
八十bāshíhachijuu八十
八十一bāshíyīhachijuuichi八十一
九十jiǔshíkyuujuu九十
九十一jiǔshíyīkyuujuuichi九十一
一百yībǎihyaku
一百零一yībǎi líng yīhyaku ichi百一
一百零二yībǎi líng èrhyaku ni百二
二百èrbǎini hyaku二百
二百零一èrbǎi líng yīni hyaku ichi二百一
三百sānbǎisanbyaku三百
四百sìbǎiyonhyaku四百
五百wǔbǎigohyaku五百
六百liùbǎiroppyaku六百
七百qībǎinanahyaku七百
八百bābǎihappyaku八百
九百jiǔbǎikyuuhyaku九百
一千yīqiānsen
二千èrqiānnisen二千
三千sānqiānsansen三千
四千sìqiānyonsen四千
五千wǔqiāngosen五千
六千liùqiānrokusen六千
七千qīqiānnanasen七千
八千bāqiānhassen八千
九千jiǔqiānkyuusen九千
一万yīwànichiman一万
十万shíwànjuuman十万
一百万yībǎiwànhyakuman百万
一千万yīqiānwànsenman千万
一亿yīyìichioku一億
十亿shíyìjuuoku十億
一百亿yī bǎi yìhyakuoku百億
万亿wàn yìicchoo一兆

汉语拼音Romaji日语

Now take the 号码 test in Japanese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles