jonsay.co.uk
Language Dictionaries
日字典

日字典 | 自然界

Chinese
A to Z

Image banner for the nature category
汉语拼音Romaji日语
自然界zìránjièshizen自然
赤道chìdàosekidou赤道
半球bànquíhankyuu半球
纬度wěidùido緯度
经度jīngdùkeido軽度
北极běijíhokkyoku北極
南极nánjínankyoku南極
北回归线běi huíguīxiànkita kaikisen北回帰線
南回归线nán huíguīxiànminami kaikisen南回帰線

天气tiānqìtenki天気
气象学qìxiàngxuékishougaku気象学
暴风雨bàofēngyǔarashi
bīngkoori
冰雹, 雹子bīngbáo, báozìhyouひょう
*冰雹bīngbáohyou no tsubuひょうの粒
冰川, 冰河bīngchuān, bīnghéhyouga氷河
冰山, 流冰bīngshān, liúbīnghyouzan氷山
冰柱bīngzhùtsuraraつらら
彩虹cǎihōngniji
大风dàfēngkyoufuu強風
大风dàfēngsukooruスコール
大气, 空气dàqì, kōngqìtaiki大気
fēngkaze
风暴fēngbàoarashi
飓风jùfēngharikeenハリヶーン
léikaminari
气候qìhòukikou気候
闪电shǎndiàninazuma稲妻
台风táifēngtaifuu台風
*阳光yángguāngnikkou日光
微风wēifēngsoyokazeそよ風
kiri
旋风, 气旋xuànfēng, qìxuánsaikuronサイクロン
旋风xuànfēngtatsumaki竜巻
xuěyuki
雪堆xuěduīyuki no fukidamari雪の吹きだまり
yúnkumo
云雾yúnwùkasumi
ame
雨夹雪yǔjiāxuěmizoreみぞれ

shuǐmizu
冰川, 冰河bīngchuān, bīnghéhyouga氷河
cháoshio
池塘chítángike
hǎiumi
海啸hǎixiàotsunami津浪
海峡hǎixiákaikyo海峡
kawa
洪水hóngshuǐkouzui洪水
mizu-umi
间歇泉jiàn xíe quánkanketsu onsen間欠温泉
làngnami
浪涛làngtāouneriうねり
涟漪liányīsazanamiさざ波
流, 水流liú, shuǐliúnagare流れ
瀑布pùbùtaki
quánizumi
三角洲sānjiǎozhōuderutachitaiデルタ地帯
水库shuǐkùchosuichi貯水池
水坑shuǐkēngmizutamari水溜り
水塘shuǐtángmizutamari水溜り
小河, 溪xiǎohé, xīogawa小川
小河xiǎohéogawa小川
泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúkata, raguun潟, ラグーン
旋涡xuánwōuzumaki渦巻
洋, 海洋yáng, hǎiyángumi

地球dìqiújimen地面
丛林, 密林cónglín, mìlínjanguruジャングル
大山洞dà shāndòngdoukutsu洞窟
大陆, 大洲dàlù, dàzhōutairiku大陸
地沟dìgōumizo
地壳dìqiàochikaku地殻
地下的dìxiàdechika no地下の
地震dìzhènjishin地震
地质dìzhìchishitsu地質
腐蚀fǔshíshinshoku侵食
海岸线hǎi`ànxiànkaigansen海岸線
海岛hǎidǎoshima
海角hǎijiǎomisaki
海滩hǎitānhama
火山huǒshānkazan火山
降落, 平息jiàngluò, píngxīkanbotsu陥没
巨砾jùlìookina maruishi大きな丸石
卵石, 小圆石luǎnshí, xiǎoyuánshíkoishi小石
绿洲lùzhōuoashisuオアシス
doro
泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎngdojou土壌
黏土, 泥土niántǔ, nítǔnendo粘土
平川píngchuānheigen平原
喷出喷注的温泉pēnchū pēn zhù de wēnquánkanketsu onsen間欠温泉
森林sēnlínmori
石灰岩shíhuīyánsekkaigan石灰岩
石头shítouishi
树林shùlínhayashi
shāsuna
沙漠shāmòsabaku砂漠
山, 山岳shān, shānyuèyama
山崩, 地滑shānbēng, dìhuájisuberi地滑り
山洞shāndònghora ana洞穴
山顶shāndǐngchoujou頂上
山峰shānfēngchoujou頂上
沙岩shāyánsagan左岸
深谷shēngǔkeikoku渓谷
土地tǔdìriku
小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlíngoka
溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔtani (ma)谷 (間)
悬崖, 峭壁xuányá, qiàobìdangai断崖
yánganseki岩石
岩石, 大石yánshí, dàshíiwa
震动zhèndòngjishin地震
钟乳石zhōng rǔ shíshounyuuseki鍾乳石
石笋shí sǔnsekijun石筍
地壳构造板块dì qiào gòu zào bǎn kuài pureeto tekutonikusuプレートテクトニクス
汉语拼音Romaji日语
View the 自然界 flashcards page


Now take the 自然界 test in Japanese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles