Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 日字典

日字典 | 自然界

Search dictionary :-

汉语拼音日语
自然界zìránjièshizen自然
赤道chìdàosekidou赤道
半球bànquíhankyuu半球
纬度wěidùido緯度
经度jīngdùkeido軽度
北极běijíhokkyoku北極
南极nánjínankyoku南極
北回归线běi huíguīxiànkita kaikisen北回帰線
南回归线nán huíguīxiànminami kaikisen南回帰線

天气tiānqìtenki天気
气象学qìxiàngxuékishougaku気象学
暴风雨bàofēngyǔarashi
bīngkoori
冰雹, 雹子bīngbáo, báozìhyouひょう
 • 冰雹
 • bīngbáohyou no tsubuひょうの粒
  冰川, 冰河bīngchuān, bīnghéhyouga氷河
  冰山, 流冰bīngshān, liúbīnghyouzan氷山
  冰柱bīngzhùtsuraraつらら
  彩虹cǎihōngniji
  大风dàfēngkyoufuu強風
  大风dàfēngsukooruスコール
  大气, 空气dàqì, kōngqìtaiki大気
  fēngkaze
  风暴fēngbàoarashi
  飓风jùfēngharikeenハリヶーン
  léikaminari
  气候qìhòukikou気候
  闪电shǎndiàninazuma稲妻
  台风táifēngtaifuu台風
 • 阳光
 • yángguāngnikkou日光
  微风wēifēngsoyokazeそよ風
  kiri
  旋风, 气旋xuànfēng, qìxuánsaikuronサイクロン
  旋风xuànfēngtatsumaki竜巻
  xuěyuki
  雪堆xuěduīyuki no fukidamari雪の吹きだまり
  yúnkumo
  云雾yúnwùkasumi
  ame
  雨夹雪yǔjiāxuěmizoreみぞれ

  shuǐmizu
  冰川, 冰河bīngchuān, bīnghéhyouga氷河
  cháoshio
  池塘chítángike
  hǎiumi
  海啸hǎixiàotsunami津浪
  海峡hǎixiákaikyo海峡
  kawa
  洪水hóngshuǐkouzui洪水
  mizu-umi
  间歇泉jiàn xíe quánkanketsu onsen間欠温泉
  làngnami
  浪涛làngtāouneriうねり
  涟漪liányīsazanamiさざ波
  流, 水流liú, shuǐliúnagare流れ
  瀑布pùbùtaki
  quánizumi
  三角洲sānjiǎozhōuderutachitaiデルタ地帯
  水库shuǐkùchosuichi貯水池
  水坑shuǐkēngmizutamari水溜り
  水塘shuǐtángmizutamari水溜り
  小河, 溪xiǎohé, xīogawa小川
  小河xiǎohéogawa小川
  泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúkata, raguun潟, ラグーン
  旋涡xuánwōuzumaki渦巻
  洋, 海洋yáng, hǎiyángumi

  地球dìqiújimen地面
  丛林, 密林cónglín, mìlínjanguruジャングル
  大山洞dà shāndòngdoukutsu洞窟
  大陆, 大洲dàlù, dàzhōutairiku大陸
  地沟dìgōumizo
  地壳dìqiàochikaku地殻
  地下的dìxiàdechika no地下の
  地震dìzhènjishin地震
  地质dìzhìchishitsu地質
  腐蚀fǔshíshinshoku侵食
  海岸线hǎi`ànxiànkaigansen海岸線
  海岛hǎidǎoshima
  海角hǎijiǎomisaki
  海滩hǎitānhama
  火山huǒshānkazan火山
  降落, 平息jiàngluò, píngxīkanbotsu陥没
  巨砾jùlìookina maruishi大きな丸石
  卵石, 小圆石luǎnshí, xiǎoyuánshíkoishi小石
  绿洲lùzhōuoashisuオアシス
  doro
  泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎngdojou土壌
  黏土, 泥土niántǔ, nítǔnendo粘土
  平川píngchuānheigen平原
  喷出喷注的温泉pēnchū pēn zhù de wēnquánkanketsu onsen間欠温泉
  森林sēnlínmori
  石灰岩shíhuīyánsekkaigan石灰岩
  石头shítouishi
  树林shùlínhayashi
  shāsuna
  沙漠shāmòsabaku砂漠
  山, 山岳shān, shānyuèyama
  山崩, 地滑shānbēng, dìhuájisuberi地滑り
  山洞shāndònghora ana洞穴
  山顶shāndǐngchoujou頂上
  山峰shānfēngchoujou頂上
  沙岩shāyánsagan左岸
  深谷shēngǔkeikoku渓谷
  土地tǔdìriku
  小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlíngoka
  溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔtani (ma)谷 (間)
  悬崖, 峭壁xuányá, qiàobìdangai断崖
  yánganseki岩石
  岩石, 大石yánshí, dàshíiwa
  震动zhèndòngjishin地震
  钟乳石zhōng rǔ shíshounyuuseki鍾乳石
  石笋shí sǔnsekijun石筍
  地壳构造板块dì qiào gòu zào bǎn kuài pureeto tekutonikusuプレートテクトニクス
  Now take the 自然界 test in Japanese

  种类

  野生动物
  自然界
  人体
  动物
  爬行动物
  哺乳动物


  昆虫
  恐龙
  植物

  植物
  水果

  草本植物

  一般生活
  问候, 打招呼!
  商业
  电脑
  亲属
  天月年
  饮料
  食物
  职业
  医学的
  音乐
  神话
  宗教
  运动
  时间
  车辆
  说明

  时装
  织布
  衣服
  首饰


  建筑

  起居室
  厨房
  浴室
  卧室
  办公室

  科学
  元素
  天文学
  形状
  度量衡

  语言
  号码
  动词
  副词
  形容词
  代词
  A to Z

  Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles