jonsay.co.uk
Language Dictionaries
日字典

日字典 | 语言

Chinese
A to Z

汉语拼音Romaji日语
语言yǔ yángengo言語
阅览yuè lǎnyomu読む
写作; 创作xiě zuò; chuàng zuòkaku書く
打字dǎ zìtaipu suruタイプする
打印dǎ yìnkatsujitai de kaku活字体で書く
擦除; 清除cā chú; qīng chúkesu消す
讲话; 说起jiǎng huà; shuō qǐhanasu話す
就…而论, 鉴于jiù …ér lùn, jiàn yúiu言う
谈话tán huàhanasu話す
询问; 要求xún wèn; yào qiúshitsumon suru質問する
拼写pīn xiětsuzuri suruつづりスル
画画huà huàkaku描く
名词míng címeishi名詞
动词dòng cídoushi動詞
形容词xíng róng cíkeiyoushi形容詞
副词fù cífukushi副詞
代词dài cídaimeishi代名詞
字母表, 字母系统zì mǔ biǎo, zì mǔ xì tǒngarufabettoアルファベット
字母zì mǔmoji文字
数字shù zìsuuji数字
数量shù liàngkazo
象征; 符号; 标志xiàng zhēng; fú hào; biāo zhìkigou記号
单词dān cígo, tango, kotoba語, 単語, 言葉
阅读, 朗读yuè dú, lǎng dúdokusho読書
拼写; 拼字pīn xiě; pīn zìtsuzuri, superinguつづり, スペリング
书写shū xiěbunshou文章
句子jù zibun
谚语; 言论yàn yǔ; yán lùnkotowazaことわざ
措词cuò cíiikata言方
短语duǎn yǔku
谚语, 格言yàn yǔ, gé yánkotowazaことわざ
声明; 陈述shēng míng; chén shùchinjutsu陳述
问题, 疑问wèn tí, yí wènshitsumon質問
文本; 课文wén běn; kè wénbunsho文書
段落duàn luòdanraku, paragurafu段落, パラグラフ
章, 回zhāng, huíshou
语法yǔ fǎbunpou文法
语法书yǔ fǎ shūbunpousho文法書
省略符号shěng luè fú hàoaposutorofiアポストロフィ
句号jù hàoshuushifu, piriodo終止符, ピリオド
逗号dòu hàokonmaコンマ
冒号mào hàokoronコロン
分号fēn hàosemikoronセミコロン
连字号lián zì hàohaifunハイフン
时态shí tàijisei時勢

文学wén xuébungaku文学
书籍shū jíhon
连环漫画lián huán màn huàmanga漫画
字典; 词典zì diǎn; cí diǎnjisho, jibiki辞書, 字引
语言字典yǔ yán zì diǎnjiten辞典
传单chuán dānbira, chirashiビラ, 散らし
信件xìn jiànmoji文字
杂志zá zhìzasshi雑誌
报纸bào zhǐshinbun新聞
小册子xiǎo cè zǐshousasshi, panfuretto小冊子, パンフレット
教科书, 课本jiāo kē shū, kè běnkyoukasho教科書
报告bào gàohokokusho報告書
短篇小说duǎn piān xiǎo shuōtanpenshousetsu短編小説
传记zhuàn jìdenki伝記
文件wén jiànshorui書類
故事, 小说gù shì, xiǎo shuōmonogatari物語
小说xiǎo shuōshousetsu小説
诗歌shī gēshi
恐怖的kǒng bù dehoraaホラー
喜剧xǐ jùkigeki, komedii喜劇, コメディー
浪漫故事, 传奇làng màn gù shì, chuán qíren-ai恋愛
科幻小说kē huàn xiǎo shuōkuusoukagakumonogatari空想科学物語
打字dǎ zìkatsuji活字
字体; 字形zì tǐ; zì xíngfontoフォント
字型zì xíngshotai書体
文具; 信纸wén jù; xìn zhǐbunbougu文房具
钢笔gāng bǐpenペン
铅笔qiān bǐenpitsu鉛筆
纸张zhǐ zhāngkami
墨水mò shuǐinkuインク

说话shuō huàhanashi
流言蜚语liú yán fēi yǔuwasaうわさ
辩论biàn lùntouron討論
讨论tǎo lùnhanashiai話し合い
争论zhēng lùnkenkaけんか
谈话tán huàkaiwa会話
汉语拼音Romaji日语

Now take the 语言 test in Japanese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles