jonsay.co.uk
Language Dictionaries
日字典

日字典 | 天月年

Chinese
A to Z

汉语拼音Romaji日语
星期xīngqīshuu
tiānnichi
星期一xīngqīyīgetsuyoubi月曜日
星期二xīngqī`èrkayoubi火曜日
星期三xīngqīsānsuiyoubi水曜日
星期四xīngqīsìmokuyoubi木曜日
星期五xīngqīwǔkinyoubi金曜日
星期六xīngqīliùdoyoubi土曜日
星期日xīngqīrìnichiyoubi日曜日

niánnen
yuètsuki
一月yīyuèichigatsu一月, 1月
二月èryuènigatsu二月, 2月
三月sānyuèsangatsu三月, 3月
四月sìyuèshigatsu四月, 4月
五月wǔyuègogatsu五月, 5月
六月liùyuèrokugatsu六月, 6月
七月qīyuèshichigatsu七月, 7月
八月bāyuèhachigatsu八月, 8月
九月jiǔyuèkugatsu九月, 9月
十月shíyuèjuugatsu十月, 10月
十一月shíyīyuèjuuichigatsu十一月, 11月
十二月shí`èryuèjuunigatsu十二月, 12月

季节jìjiékisetsu季節
春季chūnjìharu
夏季xiàjìnatsu
秋季qiūjìaki
冬季dōngjìfuyu
汉语拼音Romaji日语

Now take the 天月年 test in Japanese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles