jonsay.co.uk
Language Dictionaries
日字典

日字典 | 颜色

Chinese
A to Z

汉语拼音Romaji日语
颜色yán sèiro
原色yuánsègenshoku原色
白色bái sèshiro
橙色chéng sèOrenjiオレンジ
粉色fěnsèmomoiro桃色
红色hóng sèaka
黑色hēi sèkuro
灰色hūi sèhaiiro灰色
黄色huáng sèkiiro黄色
蓝色lán sèao
绿色lǜ sèmidori
棕色zōng sèchairo茶色
紫色zǐ sèmurasaki
汉语拼音Romaji日语

Now take the 颜色 test in Japanese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles