jonsay.co.uk
Language Dictionaries
意字典

意字典 | 度量衡

Chinese
A to Z

汉语拼音意大利语
度量衡dùliànghéngpesi e misure
zhòngm peso
弥撒mísaf massa
英石yīngshí14 libbra
bàngf libbra
盎司àngsīf oncia
m grammo
千克, 公斤qiānkè, gōngjīnm chilogrammo
毫克háokèm milligrammo

温度wēndùf temperatura
花式温度计huáshì wēndùjìm fahrenheit
摄氏度shèshìdùcentigrado
摄氏度shèshìdùcentigrado
量度liàngdùf misura
沸点fèidiǎnm punto di ebollizione
冰点bīngdiǎnm punto de congelamento
沸腾fèiténgbollente
冰冷bīnglěngcongelando

体积tǐjìm volume
shēngm litro
毫升háoshēngm millilitro
品脱pǐntuōf pinta
加仑jiālúnm gallone
立方米lìfāngmǐm metro cubo

尺寸chǐcùnf misura
距离jùlíf distanza
毫米háomǐm millimetro
厘米, 公分límǐ, gōngfēnm centimetro
米, 公尺mǐ, gōngchǐm metro
千米, 公里qiānmǐ, gōnglǐm kilometro
英寸yīngcùnm pollice
f iarda
英里yīnglǐm miglio
汉语拼音意大利语

Now take the 度量衡 test in Italian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles