jonsay.co.uk
Language Dictionaries
意字典

意字典 | 形状

Chinese
A to Z

Image banner for the shapes category
汉语拼音意大利语
八边形bābiānxíngm ottagono
波浪形bōlàngxíngf onda
长方形chángfāngxíngm rettangolo
管状guān zhàngm tubo
m arco
环面huánmiànm toro
角锥体jiǎozhuītǐf piramide
立方体lìfāngtǐm cubo
菱形língxíngm rombo
六边形liùbiānxíngm esagono
螺旋形luóxuánxíngf spirale
卵形luǎnxíngm ovale
píngpiatto, piatta
平面píngmiànm plano
七边形qībiānxíngm ettagono
曲线qǔxiànf curva
球体qiútǐf sfera
三角形sānjiǎoxíngm triangolo
五边形wǔbiānxíngm pentagono
线xiànf lineo
圆顶状yuán dǐng xíngf cupola
yuánm cerchio
圆柱体yuánzhùtǐm cilindro
圆锥体yuánzhuītǐm cono
正方形zhèngfāngxíngf scatola
正方形zhèngfāngxíngm quadrato
汉语拼音意大利语
View the 形状 flashcards page


Now take the 形状 test in Italian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles