jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 意字典

意字典 | 宗教

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
赌博
音乐
神话
宗教
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音意大利语
宗教的zōngjiào dereligioso, religiosa
恶魔èmóm demonio
布道bùdàopredicare
忏悔chànhuǐf confessione
忏悔室chànhuǐshìm confessionale
崇拜者chóngbàizhěm adoratore, f adoratrice
赐福cìfúbenedire
大主教dàzhǔjiàom arcivescovo
地狱dìyùm inferno
m Budda
佛教fójiàom buddismo
棺材guāncaif bara
敬奉jìngfèngadorare
基督jīdūm Cristo
基督教jīdūjiàom cristianesimo
基督徒jīdūtúm cristiano, f cristiana
教区牧师jiàoqū mùshīm pastore
教堂jiàotángf chiesa
拉比lābǐm rabbino
墓地mùdìm cimitero
穆斯林mùsīlínm musulmano, f musulmana
庙宇miàoyǔm tempio
女神nǚshénf Dea
普遍徒pǔbiàntúm cattolico, f cattolica
祈祷qídǎopregare
祈祷文qídǎowénf preghiera
清真寺qīngzhēnsìf moschea
撒旦sādànm Satana
撒旦sādànm diavolo
僧侣sēnglǚm monaco
司铎, 牧师sīduó, mùshīm prete, m sacerdote
上帝shàngdìm Dio
上帝的shàngdìdedevoto, devota
圣地shèngdìm reliquario
圣经shèngjīngf Sacra Scrittura
圣洁的shèngjiédesanto, santa
圣职shèngzhím sacerdozio
神父shénfùm Padre
神谕shényùm oracolo
使徒shǐtúm apostolo
天使tiānshǐm angelo
天堂tiāntángm cielo
幸事xìngshìm benedetto, m benedetta
信徒xìntúm discepolo
洗礼xǐlǐm battesimo
修女xiūnǚf suora, f monaca
小教堂xiǎo jiàotángf capella
犹太的yóutàideebreo, ebrea
犹太人yóutàirénm ebreo
预言家yùyánjiām profeta
主教zhǔjiàom vescovo
汉语拼音意大利语
Now take the 宗教 test in Italian


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles