jonsay.co.uk
Language Dictionaries
意字典

意字典 | 宗教

Chinese
A to Z

汉语拼音意大利语
宗教的zōngjiào dereligioso, religiosa
恶魔èmóm demonio
布道bùdàopredicare
忏悔chànhuǐf confessione
忏悔室chànhuǐshìm confessionale
崇拜者chóngbàizhěm adoratore, f adoratrice
赐福cìfúbenedire
大主教dàzhǔjiàom arcivescovo
地狱dìyùm inferno
m Budda
佛教fójiàom buddismo
棺材guāncaif bara
敬奉jìngfèngadorare
基督jīdūm Cristo
基督教jīdūjiàom cristianesimo
基督徒jīdūtúm cristiano, f cristiana
教区牧师jiàoqū mùshīm pastore
教堂jiàotángf chiesa
拉比lābǐm rabbino
墓地mùdìm cimitero
穆斯林mùsīlínm musulmano, f musulmana
庙宇miàoyǔm tempio
女神nǚshénf Dea
普遍徒pǔbiàntúm cattolico, f cattolica
祈祷qídǎopregare
祈祷文qídǎowénf preghiera
清真寺qīngzhēnsìf moschea
撒旦sādànm Satana
撒旦sādànm diavolo
僧侣sēnglǚm monaco
司铎, 牧师sīduó, mùshīm prete, m sacerdote
上帝shàngdìm Dio
上帝的shàngdìdedevoto, devota
圣地shèngdìm reliquario
圣经shèngjīngf Sacra Scrittura
圣洁的shèngjiédesanto, santa
圣职shèngzhím sacerdozio
神父shénfùm Padre
神谕shényùm oracolo
使徒shǐtúm apostolo
天使tiānshǐm angelo
天堂tiāntángm cielo
幸事xìngshìm benedetto, m benedetta
信徒xìntúm discepolo
洗礼xǐlǐm battesimo
修女xiūnǚf suora, f monaca
小教堂xiǎo jiàotángf capella
犹太的yóutàideebreo, ebrea
犹太人yóutàirénm ebreo
预言家yùyánjiām profeta
主教zhǔjiàom vescovo
汉语拼音意大利语

Now take the 宗教 test in Italian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles