jonsay.co.uk
Language Dictionaries
意字典

意字典 | 自然界

Chinese
A to Z

Image banner for the nature category
汉语拼音意大利语
自然界zìránjièf natura
赤道chìdàom equatore
半球bànquím emisfero
纬度wěidùf latitudine
经度jīngdùf longitudine
北极běijím Polo Nord
南极nánjím Polo Sud
北回归线běi huíguīxiànm tropico del Cancro
南回归线nán huíguīxiànm tropico del Capricorno

天气tiānqìm tempo
气象学qìxiàngxuéf meteorologia
暴风雪bàofēngxuěf tormenta
暴风雨bàofēngyǔf tempesta
bīngm ghiaccio
*冰雹bīngbáom chicco di grandine
冰川, 冰河bīngchuān, bīnghém ghiacciaio
冰山, 流冰bīngshān, liúbīngm iceberg
冰柱bīngzhùm ghiacciolo
彩虹cǎihōngm arcobaleno
大风dàfēngm vento forte
大风dàfēngf burrasca
fēngm vento
风暴fēngbàof tempesta
飓风jùfēngm uragano
léim tuono
闪电shǎndiànm lampo, m fulmine
台风táifēngm tifone
*阳光yángguāngm luce del sole
微风wēifēngf brezza
f nebbia
旋风, 气旋xuànfēng, qìxuánm ciclone
旋风xuànfēngm turbine
xuěf neve
雪堆xuěduīm cumulo di neve
yúnf nuvola
云雾yúnwùf nebbia, f foschia
f pioggia
雨夹雪yǔjiāxuěm nevischio

shuǐf acqua
冰川, 冰河bīngchuān, bīnghém ghiacciaio
cháof marea
hǎim mare
海啸hǎixiàom tsunami
海峡hǎixiám stretto
m fiume
m lago
间歇泉jiàn xíe quánm geyser
làngf onda
浪涛làngtāom mare lungo
流, 水流liú, shuǐliúf corrente
瀑布pùbùf cascata
quánf sorgente
三角洲sānjiǎozhōum delta
小河, 溪xiǎohé, xīm ruscello
小河xiǎohém ruscello
泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúf laguna
旋涡xuánwōm mulinello
洋, 海洋yáng, hǎiyángm oceano

地球dìqiúf terra
丛林, 密林cónglín, mìlínf giungla
大山洞dà shāndòngf caverna
大陆, 大洲dàlù, dàzhōum continente
地沟dìgōuf trincea
地下的dìxiàdem sotteraneo, f sotteranea
地震dìzhènm terremoto
腐蚀fǔshíf erosione
海岸线hǎi`ànxiànf linea costiera
海岛hǎidǎof isola
海滩hǎitānf spiaggia
火山huǒshānm vulcano
降落, 平息jiàngluò, píngxīm cedimento
巨砾jùlìm masso
卵石, 小圆石luǎnshí, xiǎoyuánshím ciottolo
绿洲lùzhōuf oasi
m fango
泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎngm suolo
黏土, 泥土niántǔ, nítǔf argilla
平川píngchuānf prateria
喷出喷注的温泉pēnchū pēn zhù de wēnquánm geyser
森林sēnlínf foresta
石灰岩shíhuīyánm calcare
石头shítouf pietra
树林shùlínf bosca
shāf sabbia
沙漠shāmòm deserto
山, 山岳shān, shānyuèf montagne
山崩, 地滑shānbēng, dìhuáf frana
山洞shāndòngf caverna
山顶shāndǐngf sommità
山峰shānfēngf cima, f vetta
沙岩shāyánf arenaria
深谷shēngǔm burrone
土地tǔdìm terreno
小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlíngm collina, m colle
溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔf valle
悬崖, 峭壁xuányá, qiàobìf rupe
yánf roccia
岩石, 大石yánshí, dàshím masso
震动zhèndòngf scossa sismica
钟乳石zhōng rǔ shíf stalattite
石笋shí sǔnf stalagmite
地壳构造板块dì qiào gòu zào bǎn kuài f placche tettoniche
汉语拼音意大利语
View the 自然界 flashcards page


Now take the 自然界 test in Italian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles