Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 意字典

意字典 | 说明

Search dictionary :-

汉语拼音意大利语
方向fāngxiàngf direzione
这里zhèlǐqui, qua
往哪里wǎng nàlǐlà, lì
在那边zài nà biān
běim nord
nánm sud
dōngm est
西m ovest
东北dōngběim nord-est
西北xīběim nord-ovest
东南dōngnánm sud-est
西南xīnánm sud-ovest
左边zuǒbiānsinistra
公正gōngzhèngdestro
上面shàngmiànsopra
下面xiàmiànsotto
向上的xiàngshàngdein su, verso l`altro
向下的xiàng xià dein giu, in discessa
正面zhèngmiànm davanti
后面hòumiàndietro
对面duìmiànopposto, di fronte
里面lǐmiàninterno, f parte interiore
外面wàimiànesterno, f parte esteriore
jìnvicino, vicina
yuǎnlontano, lontana
面积miànjìf area
邻近línjìnf vicinanze
附近fùjìnattorno, intorno
Now take the 说明 test in Italian

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
赌博
音乐
神话
宗教
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles