jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 意字典

意字典 | 天文学

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
赌博
音乐
神话
宗教
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音意大利语
天文学tiānwénxuéf astronomia
太阳tàiyángm sole
行星xíngxīngm pianeta
水星shuǐxīngm Mercurio
金星jīnxīngm Venere
地球dìqiúf Terra
火星huǒxīngm Marte
木星mùxīngm Giove
土星tǔxīngm Satturno
天王星tiānwángxīngm Urano
海王星hǎiwángxīngm Nettuno
冥王星míngwángxīngm Plutone
月球yuèqiúf luna
卫星wèixīngm satellite

银河系yínhéxìf via lattea
宇宙yǔzhòum universo
星系xīngxìf galassia
xīngf stella
太阳系tàiyángxìm systema solare
行星xíngxīngm pianeta
彗星huìxīngf cometa
流星liúxīngf meteora
流星雨liúxīngyǔm sciame meteorico
小行星xiǎoxíngxīngm asteroide

望远镜wàngyuǎnjìngm telescopio
接眼jiēyǎnm oculare
牛顿望远镜niúdùn wàngyuǎnjìngm telescopio newtoniana
多布森望远镜duōbùsēn wàngyuǎnjìngm telescopio dobsoniano
放大fàngdàm ingrandimento
孔径kǒngjìngf apertura
导星镜dǎo xīng jìngm cannocchiale cerccatore
滤色镜lǚsèjìngm filtro
jìngm specchio
透镜tòujìngf lenta
星星的亮度xīng xīng de liàng dùf magnitudine

仙女座xiānnǚzuòf Andromeda
唧筒座jītǒngzuòf Macchina Pneumatica
天燕座tiānyànzuòm Uccello del Paradiso
宝瓶座bǎopíngzuòm Acquario
天鹰座tiānyīngzuòf Aquila
天坛座tiāntánzuòm Altare
白羊座báiyángzuòm Ariete
御夫座yùfūzuòf Auriga
牧夫座mùfūzuòBoote
雕具座diāojùzuòm Bulino
鹿豹座lùbàozuòf Giraffa
巨蟹座jùxièzuòm Cancro
猎犬座lièquǎnzuòf Cani da Caccia
大犬座dàquǎnzuòm Cane Maggiore
小犬座xiǎoquǎnzuòm Cane Minore
摩羯座mójiézuòm Capricorno
船底座chuándǐzuòf Carena
仙后座xiānhòuzuòCassiopea
半人马座bànrénmǎzuòm Centauro
仙王座xiānwángzuòm Cefeo
鲸鱼座jīngyúzuòf Balena
堰蜓座yàntíngzuòm Camaleonte
圆规座yuánguīzuòm Compasso
天鸽座tiāngēzuòf Columba
后发座hòufāzuòf Chioma di Berenice
南冕座nán miǎnzuòf Corona Australe
北冕座běi miǎnzuòf Corona Boreale
乌鸦座wūyāzuòm Corvo
巨爵座jùjuézuòm Cratere
南十字座nán shízìzuòm Croco del Sud
天鹅座tiānézuòm Cigno
海豚座hǎitúnzuòm Delfino
剑鱼座jiànyúzuòm Dorado
天龙座tiānlóngzuòm Dragone
小马座xiǎomǎzuòm Cavallino
波江座bōjiāngzuòm Eridano
天炉座tiānlúzuòf Fornace
双子座shuāngzizuòm Gemelli
天鹤座tiānhèzuòf Gru
武仙座wǔxiānzuòm Ercole
时钟座shízhōngzuòm Orologio
长蛇座chángshézuòf Idra
水蛇座shuǐshézuòf Idra Maschio
印地安座yìndìānzuòm Indiano
蝎虎座xiēhǔzuòf Lucertola
狮子座shīzizuòm Leone
小狮座xiǎoshīzuòm Leone Minore
天兔座tiāntùzuòf Lepre
天秤座tiānchèngzuòf Bilancia
豺狼座cháilángzuòm Lupo
天猫座tiānmāozuòf Lince
天琴座tiānqínzuòf Lira
山案座shānànzuòf Mensa
显微镜座xiǎnwēijìngzuòm Microscopio
麒麟座qílínzuòm Unicorno
苍蝇座cāngyíngzuòf Mosca
矩尺座jǔchǐzuòm Regolo
南极座nán jízuòm Ottante
蛇夫座shéfūzuòm Ofiuco
猎戶座lièhùzuòm Orione
孔雀座kǒngquèzuòm Pavone
飞马座fēimǎzuòm Pegaso
英仙座yīngxiānzuòm Perseo
凤凰座fènghuángzuòf Fenice
绘架座huìjiàzuòm Pittore
双魚座shuāngyúzuòm Pesci
船尾座chuánwěizuòf Poppa
罗盘座luópánzuòf Bussola
网罟座wǎnggǔzuòm Reticolo
天箭座tiānjiànzuòf Freccia
人马座rénmǎzuòm Sagittario
天蝎座tiānxiēzuòm Scorpione
玉夫座yùfūzuòm Scultore
盾牌座dùnpáizuòm Scudo
巨蛇座jùshézuòm Serpente
六分仪座liùfēnyízuòm Sestante
金牛座jīnniúzuòm Toro
望远镜座wàngyuǎnjìngzuòm Telescopio
三角座sānjiǎozuòm Triangolo
南三角座nán sānjiǎozuòm Triangolo Australe
杜鹃座dùjuānzuòm Tucano
大熊座dàxióngzuòm Orsa Maggiore
小熊座xiǎoxióngzuòm Orsa Minore
船帆座chuánfānzuòf Vele
室女座shìnǚzuòm/f Vergine
飞鱼座fēiyúzuòm Pesce Volante
狐狸座húxīngzuòf Volpetta
汉语拼音意大利语
Now take the 天文学 test in Italian


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles