jonsay.co.uk
Language Dictionaries
汉印尼字典

汉印尼字典 | 号码

Chinese
A to Z

汉语拼音印度尼西亚语
数目shùmùjumlah

satu
èrdua
sāntiga
empat
lima
liùenam
tujuh
delapan
jiǔsembilan
shísepuluh
十一shíyīsebelas
十二shí`èrdua belas
十三shísāntiga belas
十四shísìempat belas
十五shíwǔlima belas
十六shíliùenam belas
十七shíqītujuh belas
十八shíbādelapan belas
十九shíjiǔsembilan belas
二十èrshídua puluh
二十一èrshíyīdua puluh satu
二十二èrshí`èrdua puluh dua
三十sānshítiga puluh
三十一sānshíyītiga puluh satu
三十二sānshí`èrtiga puluh dua
四十sìshíempat puluh
四十一sìshíyīempat puluh satu
四十二sìshí`èrempat puluh dua
五十wǔshílima puluh
五十一wǔshíyīlima puluh satu
六十liǔshíenam puluh
六十一liǔshíyīenam puluh satu
七十qīshítujuh puluh
七十一qīshíyītujuh puluh satu
八十bāshídelapan puluh
八十一bāshíyīdelapan puluh satu
九十jiǔshísembilan puluh
九十一jiǔshíyīsembilan puluh satu
一百yībǎiseratus
一百零一yībǎi líng yīseratus satu
一百零二yībǎi líng èrseratus dua
二百èrbǎidua ratus
二百零一èrbǎi líng yīdua ratus satu
三百sānbǎitiga ratus
四百sìbǎiempat ratus
五百wǔbǎilima ratus
六百liùbǎienam ratus
七百qībǎitujuh ratus
八百bābǎidelapan ratus
九百jiǔbǎisembilan ratus
一千yīqiānseribu
二千èrqiāndua ribu
三千sānqiāntiga ribu
四千sìqiānempat ribu
五千wǔqiānlima ribu
六千liùqiānenam ribu
七千qīqiāntujuh ribu
八千bāqiāndelapan ribu
九千jiǔqiānsembilan
一万yīwànsepuluh ribu
十万shíwànseratus ribu
一百万yībǎiwànsatu juta
一千万yīqiānwànsepuluh juta
一亿yīyìseratus juta
十亿shíyìsatu miliar
一百亿yī bǎi yìsepuluh miliar
万亿wàn yìsatu trilium

汉语拼音印度尼西亚语

Now take the 号码 test in Indonesian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles