jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 汉印尼字典

汉印尼字典 | 自然界

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
商业
亲属
天月年
饮料
食物
职业
艺术和文学
医学的
神话
运动
时间
工具
车辆
说明

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音印度尼西亚语
自然界zìránjièalam

天气tiānqìcuaca
 • 冰雹
 • bīngbáobatu hujan es
  彩虹cǎihōngpelangi
  大风dàfēngangin kencang
  fēngangin
  风暴fēngbàobadai
  飓风jùfēngangin ribut
  léipetir, guntur
  闪电shǎndiànkilat, halilintar
  台风táifēngangin topan
 • 阳光
 • yángguāngsinar/cahaya matahari
  微风wēifēngangin sepoi-sepoi
  旋风, 气旋xuànfēng, qìxuánangin siklon
  旋风xuànfēngangin puyuh
  xuěsalju
  雪堆xuěduītumpukan salju
  yúnawan
  hujan
  雨夹雪yǔjiāxuěhujan bercampur es dan salju

  shuǐair
  cháoair pasang
  hǎilaut
 • 海滨
 • hǎibīnpantai laut
  海啸hǎixiàotsunami
  海峡hǎixiáselat
  sungai
  danau
  làngombak
  浪涛làngtāogelombang besar
  流, 水流liú, shuǐliúarus
  瀑布pùbùair terjun
  三角洲sānjiǎozhōudelta
  小河xiǎohéaliran, arus
  泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúlaguna
  旋涡xuánwōpusaran air
  洋, 海洋yáng, hǎiyángbenua

  地球dìqiúbumi
  丛林, 密林cónglín, mìlínhutan
  大陆, 大洲dàlù, dàzhōubenua
  地沟dìgōuparit
  地震dìzhèngempa bumi
  海岛hǎidǎopulau
  海滩hǎitānpantai
  火山huǒshāngunung berapi
  绿洲lùzhōuoasis
  lumpur
  泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎngtanah
  平川píngchuāndataran
  森林sēnlínhutan
  沙漠shāmògurun pasir
  深谷shēngǔjurang
  土地tǔdìtanah
  小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlíngbukit
  溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔlembah
  震动zhèndònggempa bumi
  地壳构造板块dì qiào gòu zào bǎn kuài lapisan tektonik
  汉语拼音印度尼西亚语
  Now take the 自然界 test in Indonesian


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles