Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 汉印尼字典

汉印尼字典 | 自然界

Search dictionary :-

汉语拼音印度尼西亚语
自然界zìránjièalam

天气tiānqìcuaca
  • 冰雹
  • bīngbáobatu hujan es
    彩虹cǎihōngpelangi
    大风dàfēngangin kencang
    fēngangin
    风暴fēngbàobadai
    飓风jùfēngangin ribut
    léipetir, guntur
    闪电shǎndiànkilat, halilintar
    台风táifēngangin topan
  • 阳光
  • yángguāngsinar/cahaya matahari
    微风wēifēngangin sepoi-sepoi
    旋风, 气旋xuànfēng, qìxuánangin siklon
    旋风xuànfēngangin puyuh
    xuěsalju
    雪堆xuěduītumpukan salju
    yúnawan
    hujan
    雨夹雪yǔjiāxuěhujan bercampur es dan salju

    shuǐair
    cháoair pasang
    hǎilaut
  • 海滨
  • hǎibīnpantai laut
    海啸hǎixiàotsunami
    海峡hǎixiáselat
    sungai
    danau
    làngombak
    浪涛làngtāogelombang besar
    流, 水流liú, shuǐliúarus
    瀑布pùbùair terjun
    三角洲sānjiǎozhōudelta
    小河xiǎohéaliran, arus
    泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúlaguna
    旋涡xuánwōpusaran air
    洋, 海洋yáng, hǎiyángbenua

    地球dìqiúbumi
    丛林, 密林cónglín, mìlínhutan
    大陆, 大洲dàlù, dàzhōubenua
    地沟dìgōuparit
    地震dìzhèngempa bumi
    海岛hǎidǎopulau
    海滩hǎitānpantai
    火山huǒshāngunung berapi
    绿洲lùzhōuoasis
    lumpur
    泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎngtanah
    平川píngchuāndataran
    森林sēnlínhutan
    沙漠shāmògurun pasir
    深谷shēngǔjurang
    土地tǔdìtanah
    小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlíngbukit
    溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔlembah
    震动zhèndònggempa bumi
    地壳构造板块dì qiào gòu zào bǎn kuài lapisan tektonik
    Now take the 自然界 test in Indonesian

    种类

    野生动物
    自然界
    人体
    动物
    爬行动物
    哺乳动物


    昆虫
    植物

    植物
    水果


    一般生活
    问候, 打招呼!
    商业
    亲属
    天月年
    饮料
    食物
    职业
    艺术和文学
    医学的
    神话
    运动
    时间
    工具
    车辆
    说明

    时装
    织布
    衣服
    首饰

    化妆品

    建筑

    起居室
    厨房
    浴室
    卧室
    办公室

    科学
    元素
    力和能量
    天文学
    形状

    语言
    号码
    动词
    副词
    形容词
    代词
    A to Z
    Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
    Website designed by Jonathan Sayles