jonsay.co.uk
Language Dictionaries
希腊字典

希腊字典 | 度量衡

Chinese

汉语拼音希腊语
弥撒mísaf μάζα
英石yīngshíf πέτρα
bàngf λίβρα
盎司àngsīf ουγκιά
n γραμμάριο
千克, 公斤qiānkè, gōngjīnn χιλιόγραμμο
毫克háokèn χιλιοστόγραμμο

花式温度计huáshì wēndùjìn Φαρενάιτ
摄氏度shèshìdùn Κελσίου
摄氏度shèshìdùn κελσίου
量度liàngdùf μέτρηση
沸点fèidiǎnn σημείο βρασμού
冰点bīngdiǎnn σημείο ψύξης
沸腾fèiténgκαυτερός
冰冷bīnglěngπαγωμένος

shēngn λίτρο
毫升háoshēngn χιλιοστόλιτρο
品脱pǐntuōf πίντα
加仑jiālúnn γαλόνι
立方米lìfāngmǐn κυβικό μέτρο

距离jùlíf απόσταση
毫米háomǐn χιλιοστόμετρο
厘米, 公分límǐ, gōngfēnn εκατοστό
米, 公尺mǐ, gōngchǐn μέτρο
千米, 公里qiānmǐ, gōnglǐn χιλιόμετρο
英寸yīngcùnf ίντσα
f υάρδα
英里yīnglǐn μίλι
汉语拼音希腊语

Now take the 度量衡 test in Greek


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles