jonsay.co.uk
Language Dictionaries
希腊字典

希腊字典 | 时间

Chinese

汉语拼音希腊语
时间shíjiānm χρόνος
miǎon δευτερόλεπτο
fēnn λεπτό
小时xiǎoshíf ώρα
tiānf ημέρα
星期, 周xīngqī, zhōuf εβδομάδα
两星期liǎng xīngqīn δεκαπενθήμερο
yuèm μήνας
niánm χρόνος
十年shíniánf δεκαετία
一千年yìqiānniánf χιλιετηρίδα

昨天zuó tiānn χτες
今天jīn tiānf σήμερα
明天míng tiānn αύριο
汉语拼音希腊语

Now take the 时间 test in Greek


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles