jonsay.co.uk
Language Dictionaries
希腊字典

希腊字典 | 形状

Chinese

Image banner for the shapes category
汉语拼音希腊语
形状xíngzhuàngm σχήμα
八边形bābiānxíngm οκτάγωνο
波浪形bōlàngxíngm κύμα
长方形chángfāngxíngm ορυογώνιο
管状guān zhàngn σωλήνας
f καμάρα
角锥体jiǎozhuītǐf πυραμιδα
立方体lìfāngtǐn κύβος
菱形língxíngm ρόμβος
六边形liùbiānxíngm εξάγωνο
螺旋形luóxuánxíngf έλικα
卵形luǎnxíngn οβάλ
píngm επίπεδος
平面píngmiànn επίπεδο
七边形qībiānxíngf γραμμή, n επτάγωνο
曲线qǔxiànf καμπύλη
球体qiútǐf σφαίρα
三角形sānjiǎoxíngm τριγωνο
五边形wǔbiānxíngm πεντάγωνο
线xiànf γραμμή
圆顶状yuán dǐng xíngn θόλος
yuánn κύκλος
圆柱体yuánzhùtǐn κύλινδρος
圆锥体yuánzhuītǐn κώνος
正方形zhèngfāngxíngm κουτί
正方形zhèngfāngxíngm τετράγωνο
汉语拼音希腊语
View the 形状 flashcards page


Now take the 形状 test in Greek


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles