jonsay.co.uk
Language Dictionaries
希腊字典

希腊字典 | 学校

Chinese

汉语拼音希腊语
学校; 学院xué xiào; xué yuànn σχολείο
考试; 测验kǎo shì; cè yànf εξέταση
百科全书bǎi kē quán shūf εγκυκλοπαίδεια
笔记本, 笔记簿bǐ jì běn, bǐ jì bùn σημειωματάριο
成绩单chéng jì dānm Έλεγχος
钢笔gāng bǐf πένα
集合; 集会jí hé; jí huìf συνέλευση
教室jiào shìf αίθουσα διδασκαλίας
教师; 导师jiào shī; dǎo shīm δάσκαλος, f δασκάλα
家庭作业jiā tíng zuò yèf κατ΄οίκοω εργασία
胶水jiāo shuǐf κόλλα
剪刀, 剪子jiǎn dāo, jiǎn zin ψαλίδι
课程表, 课目表kè chéng biǎo, kè mù biǎon πρόγραμμα
课程, 班级kè chéng, bān jín μάθημα
书籍shū jín βιβλίο
学生xué shēngm φοιτητής, f φοιτήτρια
有锁的存物柜yǒu suǒ de cún wù guìn ντουλαπάκι
字典; 词典zì diǎn; cí diǎnn λεξικό
字母表, 字母系统zì mǔ biǎo, zì mǔ xì tǒngn αλφάβητο
纸; 论文zhǐ; lùn wénn χαρτί
桌子zhuō zin θρανίο
桌子zhuō zin τραπέζι
作业; 功课zuò yè; gōng kèf αποστολή

科目kē mùn μάθημα
地理dì lǐf γεωγραφία
化学huà xuéf χημεία
几何学jǐ hé xuéf γεωμετρία
科学kē xuéf επιστήμη
历史, 历史学lì shǐ, lì shǐ xuéf ιστορία
美术měi shùf τέχνη
数学; 数学运算shù xué; shù xué yùn suànf μαθηνατικά
生物shēng wùf βιολογία
物理学wù lǐ xuéf φυσική
运动, 体育yùn dòng, tǐ yùn άθλημα
音乐yīn lèf μουσική
英语yīng yǔfpl αγγλικά
语言, 语言学yǔ yán, yǔ yán xuéf γλώσσα
宗教; 宗教信仰zōng jiāo; zōng jiāo xìn yǎngf θρησκεία
汉语拼音希腊语

Now take the 学校 test in Greek


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles