Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 希腊字典

希腊字典 | 办公室

Search dictionary :-

汉语拼音希腊
办公室bàn gōng shìn γραφείο
办公桌bàn gōng zhuōn θρανιο
笔记本bǐ jì běnn σημειωματάριο
抽屉chōu tìn συρταρι
订书机dìng shū jīn συρραπτικό
档案柜dǎng àn guìf αρχειοθήκη
电话号码本diàn huà hào mǎ běnm τηλεφωνικός κατάλογος
电话号码diàn huà hào mǎm αριθμός τηλεφώνου
电话diàn huàn τηλέφωνο
电脑diàn nǎom ηλεκτρονικός υπολογιστής
钢笔gāng bǐf πένα
黑板擦hēi bǎn cāf γόμα πινάκων
黑板hēi bǎnm πίνακας
回形针huí xíng zhēnm συνδετήρας
记事本jì shì běnn μπλοκ
卷笔刀juǎn bǐ dāof ξύστρα
铅笔qiān bǐn μολύβι
信封xìn fēngm φάκελος
橡皮xiàng píf γομολάστιχα
椅子yǐ zif καπέκλα
纸张zhǐ zhāngn χαρτί
Now take the 办公室 test in Greek

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
赌博
宗教
学校
时间
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles