jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 希腊字典

希腊字典 | 号码

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
赌博
宗教
学校
时间
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
Search dictionary :-

汉语拼音希腊
号码hàomǎm αριθμός

ένα
èrδύο
sānτρία
τέσσερα
πέντε
liùέξι
επτά
οκτώ
jiǔεννέα
shíδέκα
十一shíyīέντεκα
十二shí`èrδώδεκα
十三shísānδεκατρία
十四shísìδεκατέσσερα
十五shíwǔδεκαπέντε
十六shíliùδεκαέξι
十七shíqīδεκαεπτά
十八shíbāδεκαοχτώ
十九shíjiǔδεκαεννέα
二十èrshíείκοσι
二十一èrshíyīείκοσι ένα
二十二èrshí`èrείκοσι δύο
三十sānshíτριάντα
三十一sānshíyīτριάντα ένα
三十二sānshí`èrτριάντα δύο
五十wǔshíπενήντα
五十一wǔshíyīπενήντα ένα
六十liǔshíεξήντα
六十一liǔshíyīεξήντα ένα
七十qīshíεβδομήντα
七十一qīshíyīεβδομήντα ένα
八十bāshíογδόντα
八十一bāshíyīογδόντα ένα
九十jiǔshíενενήντα
九十一jiǔshíyīενενήντα ένα
一百yībǎiεκατό
一百零一yībǎi líng yīεκατόν ένα
一百零二yībǎi líng èrεκατόν δύο
二百èrbǎiδιακόσια
二百零一èrbǎi líng yīδιακόσια ένα
三百sānbǎiτριακόσια
四百sìbǎiτετρακόσια
五百wǔbǎiπεντακόσια
六百liùbǎiεξακόσια
七百qībǎiεπτακόσια
八百bābǎiοκτακόσια
九百jiǔbǎiεννιακόσια
一千yīqiānχίλια
二千èrqiānδύο χιλιάδες
三千sānqiānτρεις χιλιάδες
四千sìqiānτέσσερις χιλιάδες
五千wǔqiānπέντε χιλιάδες
六千liùqiānέξι χιλιάδες
七千qīqiānεπτά χιλιάδες
八千bāqiānοκτώ χιλιάδες
九千jiǔqiānεννέα χιλιάδες
一万yīwànδέκα χιλιάδες
十万shíwànεκατό χιλιάδες
一百万yībǎiwànένα εκατομμύρια
一千万yīqiānwànδέκα εκατομμύρια
一亿yīyìεκατό εκατομμύρια
十亿shíyìένα δισεκατομμύριο
一百亿yī bǎi yìδέκα δισεκατομμύριο
万亿wàn yìένα τρισεκατομμύριο

汉语拼音希腊
Now take the 号码 test in Greek


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles