jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 希腊字典

希腊字典 | 语言

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
赌博
宗教
学校
时间
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
Search dictionary :-

汉语拼音希腊
语言yǔ yánf γλώσσα
阅览yuè lǎnδιαβάζω
写作; 创作xiě zuò; chuàng zuòγρΆφω
打字dǎ zìδακτυλογραφώ
打印dǎ yìnγράφω με κεφαλαία γράμματα
擦除; 清除cā chú; qīng chúσβήνω
讲话; 说起jiǎng huà; shuō qǐμιλώ
就…而论, 鉴于jiù …ér lùn, jiàn yúλέω
谈话tán huàμιλώ
询问; 要求xún wèn; yào qiúπαρακαλώ
拼写pīn xiěορθιγραφώ
画画huà huàσχεδιάζω
名词míng cín ουσιαστικό
动词dòng cín σήμα
形容词xíng róng cín επίθετο
副词fù cín επίρρημα
代词dài cíf αντωνυμία
字母表, 字母系统zì mǔ biǎo, zì mǔ xì tǒngn αλφάβητο
字母zì mǔn γράμμα
 • 大写字母
 • dà xiě zì mǔn κεφαλαίο γράμμα
 • 小写字母
 • xiǎo xiě zì mǔμικρό γράμμα
  数字shù zìm αριθμός
  象征; 符号; 标志xiàng zhēng; fú hào; biāo zhìn σύμβολο
  单词dān cíf λέξη
  阅读, 朗读yuè dú, lǎng dún διάβασμα
  拼写; 拼字pīn xiě; pīn zìf ορθογραφία
  书写shū xiěf γραφή
  句子jù zif πρόταση
 • 子句
 • zǐ jùf πρόταση
  谚语; 言论yàn yǔ; yán lùnn ρητό
  短语duǎn yǔf φράση
  谚语, 格言yàn yǔ, gé yánf παροιμιά
  声明; 陈述shēng míng; chén shùf ανακοίνωση
  问题, 疑问wèn tí, yí wènf ερώτηση
  文本; 课文wén běn; kè wénn κείμενο
  段落duàn luòf παραγραφος
  章, 回zhāng, huín κεφάλαιο
  语法yǔ fǎf γραμματική
  语法书yǔ fǎ shūm βιβλίο γραμματικής
  省略符号shěng luè fú hàof απόστροφος
  句号jù hàof τελεία
  逗号dòu hàon κόμμα
  冒号mào hàofpl δύο τελείες
  分号fēn hàof άνω τελεία
  连字号lián zì hàof παύλα
  时态shí tàim χρόνος
  过去式guò qù shìmαόριστος
  现在式时态xiàn zài shì shí tàim ενεστώτας
  将来时态jiāng lái shí tàim μέλλοντας
  完成式wán chéng shìm παρακείμενος
  过去完成时guò qù wán chéng shím υπερσυντέλικος
  现在完成式xiàn zài wán chéng shìm παρακείμενος
  将来完成时jiāng lái wán chéng shím τετελεσμένος μέλλοντας

  文学wén xuéf φιλολογία
  书籍shū jín βιβλίο
  连环漫画lián huán màn huàfpl κόμικς
  字典; 词典zì diǎn; cí diǎnn λεξικό
  语言字典yǔ yán zì diǎnn λεξικό
  传单chuán dānn φυλλάδιο
  信件xìn jiànn γράμμα
  杂志zá zhìn περιοδικό
  报纸bào zhǐf εφημερίδα
  小册子xiǎo cè zǐn φυλλάδιο
  教科书, 课本jiāo kē shū, kè běnn εγχειρίδιο
  大本书dà běn shūm ογκώδης τόμος
  报告bào gàon ρεπορτάς
  短篇小说duǎn piān xiǎo shuōn διήγημα
  传记zhuàn jìf βιογραφιά
  文件wén jiànn έγγραφο
  故事, 小说gù shì, xiǎo shuōn παραμύθι
  小说xiǎo shuōn μυθιστόρημα
  诗歌shī gēn ποίημα
  恐怖的kǒng bù def ιστορία τρόμου
  喜剧xǐ jùf κωμωδία
  浪漫故事, 传奇làng màn gù shì, chuán qín ρομάντζο
  科幻小说kē huàn xiǎo shuōf επιστημονική φαντασία
  打字dǎ zìn τυπογραγικό στοιχείο
  字体; 字形zì tǐ; zì xíngf γραμματοσειρά
  字型zì xíngn γραμματοσειρά
  文具; 信纸wén jù; xìn zhǐf γραφική ύλη
  钢笔gāng bǐf πένα
  铅笔qiān bǐn μολύβι
  纸张zhǐ zhāngn χαρτί
  墨水mò shuǐn μελάνι

  说话shuō huàf ομιλία
  流言蜚语liú yán fēi yǔn κουτσομπολιό
  辩论biàn lùnf συζήτηση
  讨论tǎo lùnf συζήτηση
  争论zhēng lùnf συζήτηση
  谈话tán huàf ουνομιλία
  汉语拼音希腊
  Now take the 语言 test in Greek


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles