jonsay.co.uk
Language Dictionaries
希腊字典

希腊字典 | 语言

Chinese

汉语拼音希腊语
语言yǔ yánf γλώσσα
阅览yuè lǎnδιαβάζω
写作; 创作xiě zuò; chuàng zuòγρΆφω
打字dǎ zìδακτυλογραφώ
打印dǎ yìnγράφω με κεφαλαία γράμματα
擦除; 清除cā chú; qīng chúσβήνω
讲话; 说起jiǎng huà; shuō qǐμιλώ
就…而论, 鉴于jiù …ér lùn, jiàn yúλέω
谈话tán huàμιλώ
询问; 要求xún wèn; yào qiúπαρακαλώ
拼写pīn xiěορθιγραφώ
画画huà huàσχεδιάζω
名词míng cín ουσιαστικό
动词dòng cín σήμα
形容词xíng róng cín επίθετο
副词fù cín επίρρημα
代词dài cíf αντωνυμία
字母表, 字母系统zì mǔ biǎo, zì mǔ xì tǒngn αλφάβητο
字母zì mǔn γράμμα
*大写字母dà xiě zì mǔn κεφαλαίο γράμμα
*小写字母xiǎo xiě zì mǔμικρό γράμμα
数字shù zìm αριθμός
象征; 符号; 标志xiàng zhēng; fú hào; biāo zhìn σύμβολο
单词dān cíf λέξη
阅读, 朗读yuè dú, lǎng dún διάβασμα
拼写; 拼字pīn xiě; pīn zìf ορθογραφία
书写shū xiěf γραφή
句子jù zif πρόταση
*子句zǐ jùf πρόταση
谚语; 言论yàn yǔ; yán lùnn ρητό
短语duǎn yǔf φράση
谚语, 格言yàn yǔ, gé yánf παροιμιά
声明; 陈述shēng míng; chén shùf ανακοίνωση
问题, 疑问wèn tí, yí wènf ερώτηση
文本; 课文wén běn; kè wénn κείμενο
段落duàn luòf παραγραφος
章, 回zhāng, huín κεφάλαιο
语法yǔ fǎf γραμματική
语法书yǔ fǎ shūm βιβλίο γραμματικής
省略符号shěng luè fú hàof απόστροφος
句号jù hàof τελεία
逗号dòu hàon κόμμα
冒号mào hàofpl δύο τελείες
分号fēn hàof άνω τελεία
连字号lián zì hàof παύλα
时态shí tàim χρόνος
过去式guò qù shìmαόριστος
现在式时态xiàn zài shì shí tàim ενεστώτας
将来时态jiāng lái shí tàim μέλλοντας
完成式wán chéng shìm παρακείμενος
过去完成时guò qù wán chéng shím υπερσυντέλικος
现在完成式xiàn zài wán chéng shìm παρακείμενος
将来完成时jiāng lái wán chéng shím τετελεσμένος μέλλοντας

文学wén xuéf φιλολογία
书籍shū jín βιβλίο
连环漫画lián huán màn huàfpl κόμικς
字典; 词典zì diǎn; cí diǎnn λεξικό
语言字典yǔ yán zì diǎnn λεξικό
传单chuán dānn φυλλάδιο
信件xìn jiànn γράμμα
杂志zá zhìn περιοδικό
报纸bào zhǐf εφημερίδα
小册子xiǎo cè zǐn φυλλάδιο
教科书, 课本jiāo kē shū, kè běnn εγχειρίδιο
大本书dà běn shūm ογκώδης τόμος
报告bào gàon ρεπορτάς
短篇小说duǎn piān xiǎo shuōn διήγημα
传记zhuàn jìf βιογραφιά
文件wén jiànn έγγραφο
故事, 小说gù shì, xiǎo shuōn παραμύθι
小说xiǎo shuōn μυθιστόρημα
诗歌shī gēn ποίημα
恐怖的kǒng bù def ιστορία τρόμου
喜剧xǐ jùf κωμωδία
浪漫故事, 传奇làng màn gù shì, chuán qín ρομάντζο
科幻小说kē huàn xiǎo shuōf επιστημονική φαντασία
打字dǎ zìn τυπογραγικό στοιχείο
字体; 字形zì tǐ; zì xíngf γραμματοσειρά
字型zì xíngn γραμματοσειρά
文具; 信纸wén jù; xìn zhǐf γραφική ύλη
钢笔gāng bǐf πένα
铅笔qiān bǐn μολύβι
纸张zhǐ zhāngn χαρτί
墨水mò shuǐn μελάνι

说话shuō huàf ομιλία
流言蜚语liú yán fēi yǔn κουτσομπολιό
辩论biàn lùnf συζήτηση
讨论tǎo lùnf συζήτηση
争论zhēng lùnf συζήτηση
谈话tán huàf ουνομιλία
汉语拼音希腊语

Now take the 语言 test in Greek


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles