jonsay.co.uk
Language Dictionaries
德字典

德字典 | 度量衡

Chinese
A to Z

汉语拼音德语
度量衡dùliànghéngMaße und Gewichte
zhòngnt Gewicht
弥撒mísaf Masse
英石yīngshím Stein
bàngnt Pfund
盎司àngsīf Unze
nt Gramm
千克, 公斤qiānkè, gōngjīnm Kilogramm
毫克háokènt Milligramm

温度wēndùf Temperatur
花式温度计huáshì wēndùjìf Fahrenheit
摄氏度shèshìdùCelsius
摄氏度shèshìdùCelsius
量度liàngdùnt Maß
沸点fèidiǎnm Gefrierpunkt
冰点bīngdiǎnm Siedepunkt
沸腾fèiténgsiedend

体积tǐjìnt Volumen
shēngm Liter
毫升háoshēngm Milliliter
品脱pǐntuōnt Pint
加仑jiālúnf Gallone
立方米lìfāngmǐm Kubikmeter

尺寸chǐcùnnt Maß
距离jùlíf Entfernung
毫米háomǐm Millimeter
厘米, 公分límǐ, gōngfēnm Zentimeter
米, 公尺mǐ, gōngchǐm Meter
千米, 公里qiānmǐ, gōnglǐm Kilometer
英寸yīngcùnm Zoll
英尺yīngchǐm Fuß
nt Yard
英里yīnglǐf Meile
汉语拼音德语

Now take the 度量衡 test in German


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles