Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > 德字典

德字典 | 武器

Search dictionary :-

汉语拼音德语
武器wǔqìf Waffe
剑, 刀jiàn, dāont Schwert
dùnm Schild
短剑duǎnjiànm Dolce
qiāngnt Gewehr
机枪jīqiāngnt Maschinegewehr
骑兵用的长矛qībīng yòng de chángmáof Lance
装甲zhuāngjiǎf Rüstang
面甲miànjiǎnt Visier
盔甲kuījiǎf Rüstang
手榴弹shǒuliúdànf Handgranate
地雷, 水雷dì léi, shuǐ léif Mine
坦克tǎnkèm Tank
火箭发射器huǒ jiàn fā shè qìm Raketenwerfer
(日) 刀, 武士刀(rì) dāo, wǔ shì dāont Katana
杖, 棍, 棒zhàng, gùn, bàngm Langstock
短弯刀; 半月形刀duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāom Scimitar
手枪shǒuqiāngf Pistole
步枪bùqiāngnt Gewehr
猎枪lièqiāngf Schrotflinte
大炮dàpàof Kanone
gōngm Bogen
十字弓, 弩shízìgōng, nǔf Armbrust
jiànm Pfeil
弩箭, 矢, 方镞箭nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiànm Bolzen
枪弹qiāngdànf Kugel
炸弹zhàdànf Bombe
弯刀; 短剑wān dāo; duǎn jiànnt Entermesser
火箭huǒjiànf Rakete
导弹dǎodànf Rakete
Now take the 武器 test in German

Language Book Store

Tip:-
All nouns in german are written with a capital letter at the beginning.
种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles