jonsay.co.uk
Language Dictionaries
德字典

德字典 | 植物

Chinese
A to Z

汉语拼音德语
植物zhíwùf Pflanze
cǎont Gras
草本植物cǎoběn zhíwùnt Kraut
huāf Blume
蕨类juélèim Farn
树, 木shù, mùm Baum
蔬菜shūcàint Gemüse
水果shuǐguǒf Frucht
仙人掌xiānrénzhǎngm Kaktus

m Dorn
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shùm Wurzelsproß
gēnf Wurzel
花萼huāèKelchblatt
花梗; 果梗, 柄huā gěng; guǒ gěng, bǐngm Stiel
花冠huā guànf Blumenkrone
花柱huā zhùm Griffel
huāf Blume
花瓣huābànn Blütenblatt
花粉huāfěnm Pollen, m Blütenstaub
jīngm Stiel
jīngm Stiel
皮孔pí kǒngm Lentizelle
球茎qiújìngf Blumenzwiebel
树皮shùpíf Rinde
树枝shùzhīm Ast
雄蕊xióng ruǐn Staubblatt
f Knospe
叶柄, 柄部yè bǐng, bǐng bùm Blattstiel
nt Blatt
子房zǐ fángFruchtknoten
柱头zhù tóuf Narbe
汉语拼音德语

Now take the 植物 test in German


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles