Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 德字典

德字典 | 植物

Search dictionary :-

汉语拼音德语
植物zhíwùf Pflanze
cǎont Gras
草本植物cǎoběn zhíwùnt Kraut
huāf Blume
蕨类juélèim Farn
树, 木shù, mùm Baum
蔬菜shūcàint Gemüse
水果shuǐguǒf Frucht
仙人掌xiānrénzhǎngm Kaktus

m Dorn
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shùm Wurzelsproß
gēnf Wurzel
花萼huāèKelchblatt
花梗; 果梗, 柄huā gěng; guǒ gěng, bǐngm Stiel
花冠huā guànf Blumenkrone
花柱huā zhùm Griffel
huāf Blume
花瓣huābànn Blütenblatt
花粉huāfěnm Pollen, m Blütenstaub
jīngm Stiel
jīngm Stiel
皮孔pí kǒngm Lentizelle
球茎qiújìngf Blumenzwiebel
树皮shùpíf Rinde
树枝shùzhīm Ast
雄蕊xióng ruǐn Staubblatt
f Knospe
叶柄, 柄部yè bǐng, bǐng bùm Blattstiel
nt Blatt
子房zǐ fángFruchtknoten
柱头zhù tóuf Narbe
Now take the 植物 test in German

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles