jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 德字典

德字典 | 号码

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音德语
号码hàomǎf Zahl

eins
èrzwei
sāndrei
vier
fünf
liùsechs
sieben
acht
jiǔneun
shízehn
十一shíyīelf
十二shí`èrzwölf
十三shísāndreizehn
十四shísìvierzehn
十五shíwǔfünfzehn
十六shíliùsechzehn
十七shíqīsiebzehn
十八shíbāachtzehn
十九shíjiǔneunzehn
二十èrshízwanzig
二十一èrshíyīeinundzwanzig
二十二èrshí`èrzweiundzwanzig
三十sānshídreißig
三十一sānshíyīeinunddreißig
三十二sānshí`èrzweiunddreißig
五十wǔshífünfzig
五十一wǔshíyīeinundfünfzig
六十liǔshísechzig
六十一liǔshíyīeinundsechzig
七十qīshísiebzig
七十一qīshíyīeinundsiebzig
八十bāshíachtzig
八十一bāshíyīeinundachtzig
九十jiǔshíneunzig
九十一jiǔshíyīeinundneunzig
一百yībǎihunderteins
一百零一yībǎi líng yīhundertzwei
一百零二yībǎi líng èrhundertdrei
二百èrbǎizweihundert
二百零一èrbǎi líng yīzweihunderteins
三百sānbǎidreihundert
四百sìbǎivierhundert
五百wǔbǎifünfhundert
六百liùbǎisechhundert
七百qībǎisiebenhundert
八百bābǎiachthundert
九百jiǔbǎineunhundert
一千yīqiāntausend
二千èrqiānzweitausend
三千sānqiāndreitausend
四千sìqiānviertausend
五千wǔqiānfünftausend
六千liùqiānsechtausend
七千qīqiānsiebentausend
八千bāqiānachttausend
九千jiǔqiānneuntausend
一万yīwànzehntausend
十万shíwàneinhunderttausend
一百万yībǎiwànmillion
一千万yīqiānwànzehn millionen
一亿yīyìein hundert millionen
十亿shíyìeine milliarde
一百亿yī bǎi yìzehn milliarde
万亿wàn yìeine billion

汉语拼音德语
Now take the 号码 test in German


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles