Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > 德字典

德字典 | 自然界

Search dictionary :-

汉语拼音德语
自然界zìránjièf Natur
赤道chìdàom Äquator
半球bànquíf Hemisphäre
纬度wěidùf Breite
经度jīngdùf Länge
北极běijím Nordpol
南极nánjím Südpol
北回归线běi huíguīxiànm Wendekreis des Krebses
南回归线nán huíguīxiànm Wendekreis des Steinbocks

天气tiānqìnt Wetter
气象学qìxiàngxuéf Meteorologie
暴风雪bàofēngxuěm Schneesturm
暴风雨bàofēngyǔm Sturm
bīngnt Eis
 • 冰雹
 • bīngbáont Hagelkorn
  冰川, 冰河bīngchuān, bīnghém Gletscher
  冰山, 流冰bīngshān, liúbīngm Eisberg
  冰柱bīngzhùm Eiszapfen
  彩虹cǎihōngm Regenbogen
  大风dàfēngm Sturm
  大风dàfēngf Böe
  fēngm Wind
  风暴fēngbàof Sturm
  飓风jùfēngm Orkan
  léim Donner
  雷声léishēngm Donnerschlag
  闪电shǎndiànm Blitz
  台风táifēngm Taifun
 • 阳光
 • yángguāngm Sonnenschein
  微风wēifēngf Brise
  m Nebel
  旋风, 气旋xuànfēng, qìxuánm Zyklon
  旋风xuànfēngm Wirbelwind
  xuěm Schnee
  雪堆xuěduīf Schneewehe
  yúnf Wolke
  云雾yúnwùm Dunst, m Nebel
  m Regen
  雨夹雪yǔjiāxuěm Scheeregen

  shuǐnt Wasser
  冰川, 冰河bīngchuān, bīnghém Gletscher
  cháopl Gezeiten
  hǎint Meer
  海啸hǎixiàof Tsunami
  海峡hǎixiáf Meerenge
  m Fluss
  m See
  间歇泉jiàn xíe quánm Geiser
  làngf Welle
  浪涛làngtāom Seegang
  流, 水流liú, shuǐliúf Strömung
  瀑布pùbùm Wasserfall
  quánf Quelle
  三角洲sānjiǎozhōunt Delta
  小河, 溪xiǎohé, xīm Bach
  小河xiǎohém Bach
  泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúf Lagune
  旋涡xuánwōm Strudel
  洋, 海洋yáng, hǎiyángnt Meer, m Ozean

  地球dìqiúf Erde
  丛林, 密林cónglín, mìlínm Urwald
  大山洞dà shāndòngf Höhle
  大陆, 大洲dàlù, dàzhōum Kontinent, m Erdteil
  地沟dìgōum Graben
  地下的dìxiàdeunterirdisch
  地震dìzhènnt Erdbeben
  腐蚀fǔshíf Erosion
  海岸线hǎi`ànxiànm Küste
  海岛hǎidǎof Insel
  海滩hǎitānm Strand
  火山huǒshānm Vulkan
  降落, 平息jiàngluò, píngxīf Senkung
  巨砾jùlìm Felsblock
  卵石, 小圆石luǎnshí, xiǎoyuánshím Kieselstein
  绿洲lùzhōuf Oase
  m Schlamm
  泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎngf Erde, m Boden
  黏土, 泥土niántǔ, nítǔm Ton
  平川píngchuānf Ebene
  喷出喷注的温泉pēnchū pēn zhù de wēnquánm Geiser
  森林sēnlínm Wald
  石灰岩shíhuīyánm Kalkstein
  石头shítoum Stein
  树林shùlínm Wald
  shām Sand
  沙漠shāmòm Wüste
  山, 山岳shān, shānyuèm Berg
  山崩, 地滑shānbēng, dìhuám Erdrutsch
  山洞shāndòngf Höhle
  山顶shāndǐngm Gipfel
  山峰shānfēngf Spitze
  沙岩shāyánm Sandstein
  深谷shēngǔf Schlucht
  土地tǔdìnt Land
  小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlíngm Hügel
  溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔnt Tal
  悬崖, 峭壁xuányá, qiàobìnt Kliff
  yánm Stein
  岩石, 大石yánshí, dàshím Felsen
  震动zhèndòngnt Beben, f Ershütterung
  钟乳石zhōng rǔ shím Stalaktit
  石笋shí sǔnm Stalagmit
  地壳构造板块dì qiào gòu zào bǎn kuài f Tektonische Platte
  Now take the 自然界 test in German

  Language Book Store

  Tip:-
  The nouns translated on this website have the gender displayed next to each noun.

  m means a masculine noun
  f means a feminine noun
  nt means a neuter noun.
  种类

  野生动物
  自然界
  人体
  动物
  爬行动物
  哺乳动物


  昆虫
  恐龙
  植物

  植物
  水果

  草本植物

  一般生活
  电脑
  亲属
  天月年
  饮料
  食物
  赌博
  艺术和文学
  医学的
  音乐
  神话
  宗教
  学校
  时间
  工具
  车辆
  说明
  武器

  时装
  织布
  衣服
  首饰


  建筑

  起居室
  厨房
  浴室
  卧室
  办公室

  科学
  元素
  力和能量
  天文学
  形状
  度量衡

  语言
  号码
  A to Z
  Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles