Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 德字典

德字典 | 草本植物

Search dictionary :-

汉语拼音德语
草本植物cǎoběn zhíwùnt Kraut
艾菊ài júf Frauenminze
薄荷bòhef Minze
薄荷bòhef Pfefferminze
百里相bǎilǐxiāngm Thymian
车叶草chē yè cǎom Waldmeister
当归dāng guīf Angelika, f Engelwurz
佛手柑fó shǒu gānf Goldmelisse
葛缕子gě lǚ zǐm Kümmel
黄春菊huángchūnjúf Kamille
苦艾草kǔ ài cǎom Artemisia
辣根làgēnm Meerrettich
龙蒿lónghāom Estragon
罗勒luōlent Basilikum
迷迭香mí dié xiāngm Rosmarin
柠檬马鞭草níng méng mǎ biān cǎom Zitronenstrauch
牛膝草, 海索草niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎom Ysop
牛至niúzhìm Majoran
欧芹ōuqínf Petersilie
青蒿qīng hāof Eberraute
莳萝shì luóm Dill
山萝卜shān luó bom Kerbel
鼠尾草shǔwěicǎom Salbei
万寿菊wànshòujúf Ringelblume
细番葱xìfāncōngm Schnittlauch
薰衣草xūnyīcāom Lavendel
香蜂草xiāng fēng cǎof Zitronenmelisse
香根芹xiāng gēn qínf Süßdolde
小茴香xiǎohuífānm Kreuzkümmel
小茴香头xiǎohuífāntóum Fenchel
洋茴香yáng huí xiāngm Anis
芸香yún xiāngf Weinraute
野甘菊, 小白菊, 菊科植物yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wùnt Mutterkraut
圆叶当归yuánxiédāngguīm Liebstöckel
月桂yuèguìnt Lorbeer
紫草zǐ cǎom Borretsch
掌叶大黄zhǎng yè dà huángm Sauerampfer
Now take the 草本植物 test in German

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles