Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > 德字典

德字典 | 草本植物

Search dictionary :-

汉语拼音德语
草本植物cǎoběn zhíwùnt Kraut
艾菊ài júf Frauenminze
薄荷bòhef Minze
薄荷bòhef Pfefferminze
百里相bǎilǐxiāngm Thymian
车叶草chē yè cǎom Waldmeister
当归dāng guīf Angelika, f Engelwurz
佛手柑fó shǒu gānf Goldmelisse
葛缕子gě lǚ zǐm Kümmel
黄春菊huángchūnjúf Kamille
苦艾草kǔ ài cǎom Artemisia
辣根làgēnm Meerrettich
龙蒿lónghāom Estragon
罗勒luōlent Basilikum
迷迭香mí dié xiāngm Rosmarin
柠檬马鞭草níng méng mǎ biān cǎom Zitronenstrauch
牛膝草, 海索草niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎom Ysop
牛至niúzhìm Majoran
欧芹ōuqínf Petersilie
青蒿qīng hāof Eberraute
莳萝shì luóm Dill
山萝卜shān luó bom Kerbel
鼠尾草shǔwěicǎom Salbei
万寿菊wànshòujúf Ringelblume
细番葱xìfāncōngm Schnittlauch
薰衣草xūnyīcāom Lavendel
香蜂草xiāng fēng cǎof Zitronenmelisse
香根芹xiāng gēn qínf Süßdolde
小茴香xiǎohuífānm Kreuzkümmel
小茴香头xiǎohuífāntóum Fenchel
洋茴香yáng huí xiāngm Anis
芸香yún xiāngf Weinraute
野甘菊, 小白菊, 菊科植物yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wùnt Mutterkraut
圆叶当归yuánxiédāngguīm Liebstöckel
月桂yuèguìnt Lorbeer
紫草zǐ cǎom Borretsch
掌叶大黄zhǎng yè dà huángm Sauerampfer
Now take the 草本植物 test in German

Language Book Store

Tip:-
You can select other language dictionaries quickly using the drop down boxes Translate From and Translate To.
种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles