jonsay.co.uk
Language Dictionaries
德字典

德字典 | 说明

Chinese
A to Z

汉语拼音德语
说明shuōmíngpl Anweisungen
方向fāngxiàngf Richtung
这里zhèlǐhier
往哪里wǎng nàlǐda, dort
在那边zài nà biāndort
běim Norden
nánm Süden
dōngm Osten
西m Westen
东北dōngběim Nordosten
西北xīběim Nordwesten
东南dōngnánm Südosten
西南xīnánm Südwesten
左边zuǒbiānlinks
公正gōngzhèngrechts
上面shàngmiànoben
下面xiàmiànunten
向上的xiàngshàngdeaufwärts
向下的xiàng xià deabwärts
正面zhèngmiànf Vorderseite
后面hòumiànhinten
对面duìmiàngegenüber
里面lǐmiànf Innerseite
外面wàimiànf Außenseite
jìnnahe
yuǎnweit
面积miànjìnt Gebiet
邻近línjìnf Umgebung
附近fùjìnin der Nähe
汉语拼音德语
View the 说明 flashcards page


Now take the 说明 test in German


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles