Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 德字典

德字典 | 说明

Search dictionary :-

汉语拼音德语
说明shuōmíngpl Anweisungen
方向fāngxiàngf Richtung
这里zhèlǐhier
往哪里wǎng nàlǐda, dort
在那边zài nà biāndort
běim Norden
nánm Süden
dōngm Osten
西m Westen
东北dōngběim Nordosten
西北xīběim Nordwesten
东南dōngnánm Südosten
西南xīnánm Südwesten
左边zuǒbiānlinks
公正gōngzhèngrechts
上面shàngmiànoben
下面xiàmiànunten
向上的xiàngshàngdeaufwärts
向下的xiàng xià deabwärts
正面zhèngmiànf Vorderseite
后面hòumiànhinten
对面duìmiàngegenüber
里面lǐmiànf Innerseite
外面wàimiànf Außenseite
jìnnahe
yuǎnweit
面积miànjìnt Gebiet
邻近línjìnf Umgebung
附近fùjìnin der Nähe
Now take the 说明 test in German

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles